apr
23

3., 2., 1. v biologickej olympiáde

biolymp mini(kategória E)
11. apríla sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konal už 58. ročník biologickej olympiády v kategórii E, ktorá sa skladá z 3 odborností. Našu školu reprezentovali šikovní biológovia, ktorí sa umiestnili na popredných miestach. V zoológii zahviezdila Zuzka Oslovičová (9. A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Len 2 body stratila naša botanička Noemi Mitriková (8. A), čím obsadila 2. miesto. Dievčatá nás budú v máji reprezentovať v krajskom kole v Prešove. Aj geologička Dominika Petríková (9. A) si odniesla bronzovú medailu. Tejto olympiády sa prvýkrát zúčastnila zoologička Laura Pivovarníková (7. A) a ako úspešná riešiteľka sa umiestnila na 6. mieste. Dievčatá, blahoželáme a postupujúcim žiačkam držíme prsty! Žiačky pripravovala p. uč. Mgr. Zuzana Štefanková.

  • 1000015482
  • 1000015483
  • 1000015484
  • 1000015485
  • 1000015486

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI