apr
22

Svetový deň ZEME na Dvojke

Zem smileDeň Zeme oslavuje viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Tento deň sa tak stal najväčším sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť. 22. apríl môžeme považovať za výročie vzniku moderného environmentálneho hnutia. Naši Dvojkári si tento sviatok pripomenuli zaujímavými aktivitami ako upratovaním sídliska a okolia školy, výrobou plagátov, blahoželaní, kreslili, maľovali Zem, vytvárali ju z prírodného materiálu či spievali o nej pesničky, skladali básničky. Môžeme urobiť množstvo malých aj veľkých vecí, aby sme vytvorili lepší svet pre nás všetkých. A nielen v tento jeden deň. Skúsme sa správať k našej modrej planéte tak, akoby bol každý deň Dňom Zeme.


 • 1.A 2
 • 1.A1
 • 1.B 1
 • 1.B
 • 1.C 3
 • 1.C
 • 1.C2
 • 1.E
 • 2.A 1
 • 2.A 3
 • 2.A 5
 • 2.A
 • 2.B
 • 2.B1
 • 3.A
 • 3.A1
 • 3.B
 • 3.C 1
 • 3.C 2
 • 3.C 3
 • 3.C 4
 • 3.D
 • 4. r
 • 4.ro
 • 4.roc
 • 4.rocn
 • 4.rocnik 1
 • 4.rocnik

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI