apr
25

Slávici z lavice 2024

hlas mini

23. apríla vyleteli z Dvojky slávici, Tamara Hermanovská (IV.C), Alexandra Mačejovská (VI.C), Sofia Liptáková (VII.B), a Soňa Hermanovská (IX.A), aby našu školu reprezentovali v okresnom kole súťaže v speve populárnej piesne - Slávici z lavice 2024, ktorá sa konala v CVČ vo Vranove nad Topľou. Výkony nádejných spevákov zo základných škôl nášho okresu odborne hodnotila trojčlenná porota - PhDr. Beáta Balintová, Mgr. Alžbeta Madejová a Daniel Jenčo. Okrem celkového dojmu súťažiacich hodnotili intonáciu, rytmus, prednes a výber piesne. Podľa slov poroty bolo veľmi ťažké vybrať najlepšieho, pretože výkony speváčikov boli dosť vyrovnané a na veľmi vysokej úrovni.
Dvojka sa napokon aj v tomto ročníku teší z úspechov svojich šikovných žiakov. Tamara Hermanovská Cestou do rozprávky" v 1. kategórii nadchla porotu a získala 2. miesto a Soňa Hermanovská piesňou „I don't wanna be you, anymore“ si v obrovskej konkurencii 13 spevákov vyspievala krásne 3. miesto.

Blahoželáme všetkým dvojkárom za úspešnú reprezentáciu a pánom učiteľom Mgr. Matúšovi Borošovi a Mgr. Petrovi Šofrankovi ďakujeme za precíznu prípravu žiakov a hudobný sprievod v okresnom kole súťaže. Všetkým spevákom prajeme ešte veľa prekrásnych tónov pri ich trilkovaní.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI