apr
25

Zem – pôda – voda

zladiera mini(Ekodeň šiestakov)
Pri príležitosti EKOtýždňa sa žiaci 6. ročníka so svojimi triednymi učiteľmi vybrali objavovať tajomné zákutia našej ZEME, kde VODA zohrala hlavnú rolu. Jaskyňa Zlá Diera nie je klasickou jaskyňou, pretože žiaci objavovali podzemie ako skutoční jaskyniari s prilbou na hlave, karbidkou alebo vlastnou baterkou. Tí najodvážnejší bádatelia prešli aj špeciálnou trasou cez veľmi úzke jaskynné priestory a nebáli sa ani netopierov, ktorí tu zimovali. V tento príjemný deň sme si vypočuli nielen zvuky prírody, ale aj tóny gitary od správcu jaskyne Rudolfa Košča. Ďakujeme!

  • 1000015882
  • 1000015884
  • 1000015889
  • 1000015892
  • 1000015902
  • 1000015907
  • 1000015920
  • 1000015947
  • thumbnail_1000004845
  • thumbnail_1000004856

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI