apr
28

160. ročná Matica slovenská

gesperU mládeže prebúdzať, u dospelých rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo je hlavnou úlohou našej kultúrnej inštitúcie, Matice slovenskej (MS), so širokospektrálnou pôsobnosťou v každom kúte Slovenska. Práve v tomto týždni sa jedna z chodieb našej školy zmenila na „galériu“ venovanú 160. výročiu jej založenia. Cieľom výstavy bolo priblížiť výnimočnosť tejto najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne Slovákov založenej v roku 1863.
Okrem výstavy sme na Dvojke hostili predsedu MS, JUDr. Mariána Gešpera, ktorý našich deviatakov obohatil svojimi cennými vedomosťami a štúdiami o štúrovskej generácii a jej odkaze pre súčasnosť. Previedol nás dejinami, zaujímavými pikoškami o štúrovcoch, o ich výrazných osobnostných črtách na pozadí dobových fotografií. Ôsmaci si vypočuli prednášku o histórii a činnosti MS z úst riaditeľa členského ústredia MS v Martine, Mgr. Martina Hajníka. Počas prezentácie videli niekoľko záberov z rôznych aktivít či akcií organizovaných Maticou slovenskou, ktorá má pôsobenie po celom Slovensku. Aktívni žiaci boli obdarovaní cennými publikáciami Matice slovenskej.
Ďakujeme za ochotu predstaviteľov Matice slovenskej priblížiť našim žiakom tak bohatú históriu nášho národa.

  • 1000004983
  • 1000004985
  • 1000004986
  • 1000004988
  • 1000004991
  • 1000004993
  • 1000018097
  • 1000018098
  • 1000018101
  • 1000018103

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI