máj
01

Ekotýždeň v ŠKD

Zem smileRozvinutá technická civilizácia priniesla človeku veľa výhod a nových možností, ale súčasne ho aj vzdialila od prírody. Človek si neraz svoju spolupatričnosť k prírode ani plne neuvedomuje. Zabúda, že musí rešpektovať prírodné zákony, ak nechce zničiť prostredie, v ktorom žije. Aby naša zelenomodrá planéta ostala v čo najlepšom stave môžeme jej v tom aktívne pomôcť. V duchu hesla: „Mysli globálne, konaj lokálne“ prebiehali počas Ekotýždňa aj všetky environmentálne aktivity v ŠKD. Deti sa premenili na šikovných separátorov a recyklátorov. Usilovne triedili odpad, hrali zábavné environhry, dávali odpadu novú šancu. Ďakovali stromom za čerstvý vzduch, sadili rastlinky, pozorovali hmyz, čistili studničku. Cieľom všetkých aktivít, do ktorých sa počas tohto týždňa deti zapojili bolo zvyšovať ich povedomie o vplyve nášho života a práce ľudí na životné prostredie a nechať ich uvažovať nad tým, aké zmeny môžu aj ony urobiť vo svojom každodennom živote s cieľom pomôcť našej planéte.

 • 1000008745
 • 1000008826
 • 1000009223
 • 1000009227
 • 1000009230
 • 1000009235
 • 1000009245
 • 1000009247
 • 1000009252
 • 1000009254
 • 1000009261
 • 1000009263
 • 1000009265
 • 1000009267
 • 1000009272
 • 1000009274
 • 1000009279
 • 1000009290

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI