máj
02

Naši šachisti

rytierAko raz ktosi napísal: „Dobrá šachová skladba skrýva v sebe mnoho krás: osvieži, poučí, zaujme a niekedy až nadchne, podnieti samostatné myslenie a zjemní zmysel pre estetiku, je pôžitkom pre rozum, fantáziu a cit.
Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadalo počas celého školského roka päť šachových turnajov. Za všetky turnaje sa počítali body a uskutočnilo sa celkové hodnotenie. Naša Dvojka mala v týchto turnajoch zástupcov a to súrodencov Klimešových.
V Žiackej šachovej lige 2023/2024 v kategórii dievčatá, získala krásne 3.miesto Lariska Klimešová žiačka 4. A triedy a v kategórii mladší žiaci Alexej Klimeš žiak I. A triedy, taktiež 3. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi, že sa šach stal ich nádherným koníčkom.

  • 1
  • 2
  • 3

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI