Výberové konanie

máj
17

Project - A herbarium of plants in the school garden

herbarDeti z I. C sa zapojili do projektu - Herbár z rastlín v školskej záhrade. Spolu s partnerskou školou v Grécku a Taliansku vytvárajú logo projektu. Deti vytvorili logo do projektu z prírodného materiálu. Poznávali rastliny v školskej záhrade a päť rastlín vložili do herbára. Pri aktivitách projektu získavajú aj skúsenosti pri práci s počítačom v online priestore, kde získali niekoľko certifikátov "Hrdinovia internetu". Hrou Interland sa naučili bezpečnosti na internete. V triede zasadili semienka slnečnice, ktoré deti pozorujú ako rastú. Poznatky z pozorovania využili na hodine výtvarnej výchovy.

 • IMG_2149
 • IMG_2970
 • IMG_2983
 • IMG_3003
 • IMG_3004
 • IMG_3006
 • IMG_3011
 • IMG_3012
 • IMG_3024
 • IMG_3025
 • IMG_3026
 • IMG_3030
 • IMG_3049
 • IMG_3050
 • IMG_3051
 • IMG_3052
 • IMG_3056

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI