Výberové konanie

máj
23

Hlinená krása našimi očami

hlinaDňa 22.5.2024 sa v Centre voľného času stretli žiaci na súťaži v modelovaní z umeleckej hliny pod názvom Hlinená krása našimi očami. Témou súťaže bola „Závesná dekorácia na dvere“ a deti tvorili a modelovali ako najlepšie vedeli.
V najmladšej I. kategórii / 3. – 4. ročník / bol mimoriadne úspešný Michal Znanec z III.C triedy, ktorý získal 1. miesto. Žiaka pripravovala PaedDr. Ivana Hermanovská.
V III. kategórii / 7. - 8. ročník / získala 3. miesto Alžbeta Ferčáková z VIII.C triedy, žiačku pripravovala PaedDr. Anna Opaľuchová.
Cenu poroty získala Tamara Švarná z VI.A triedy za dôsledne prepracovanú prácu. Žiačka pracovala pod vedením Mgr. Jany Juhaščíkovej, PhD.
Srdečne blahoželáme!

  • pro-PIpFJcnH
  • pro-Xm4H20sL
  • pro-u1gXIOSd

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI