Výberové konanie

máj
24

Hľadá sa euro

peniaze miniFinančná gramotnosť by mala už od detstva patriť k základným prvkom vzdelávania. Preto aj na našej škole vedieme našich žiakov hravou formou k orientovaniu sa vo svete financií. Je veľmi dôležité, aby každé dieťa získalo rozumný postoj k peniazom.
V ŠKD sme preto pre našich žiakov pripravili klubovú aktivitu s názvom HĽADÁ SA EURO, počas ktorej sa deti oboznámili s peniazmi ako platidlom. Formou zaujímavej prezentácie sa oboznámili s tým, ako človek využíval výmenný obchod a tovar ako platidlo ešte predtým, ako sa začali využívať ako platiace prostriedky drahé kamene, neskôr zlaté hrudky a následne prvé mince a papierové bankovky. Vysvetlili sme si, čo je Euro, ako vyzerajú mince a bankovky tejto našej oficiálnej meny. Deti sa v skupinách zahrali na bankárov, sporiteľov, obchodníkov. Na záver každá skupina zhotovila výtvarnou technikou vlastnú eurobankovku ľubovoľnej hodnoty, podľa vlastnej fantázie. Pani vychovávateľky spolu s ostatnými deťmi zhodnotili šikovnosť žiakov a ocenili skvelý výkon v aktivitách sladkou aj vecnou odmenou.

 • euro_1
 • euro_10
 • euro_11
 • euro_12
 • euro_13
 • euro_14
 • euro_16
 • euro_18
 • euro_19
 • euro_2
 • euro_20
 • euro_21
 • euro_23
 • euro_24
 • euro_25
 • euro_26
 • euro_27
 • euro_29
 • euro_3
 • euro_30
 • euro_31
 • euro_32
 • euro_33
 • euro_4
 • euro_5
 • euro_6
 • euro_7
 • euro_8
 • euro_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI