Výberové konanie

jún
06

Výtvarná súťaž „Od jasličiek po kríž“

farbicka miniMestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie organizovalo 11. ročník kultúrno- duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2024. Súčasťou festivalu bola aj výtvarná súťaž „Od jasličiek po kríž“, do ktorej sme sa zapojili aj my. Súťaže sa zúčastnilo 24 základných škôl, vrátane centier voľného času a 8 základných umeleckých škôl z Prešovského, Košického a Žilinského kraja. Žiačka Simona Saladiaková z III.D triedy sa v 1. kategórii ZŠ a CVČ I. stupeň umiestnila na skvelom 2. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. Marta Šofranková. Srdečne blahoželáme!

  • 1717587608240
  • 1717587608253

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI