Výberové konanie

jún
07

PRVÁČIK 2023/2024

prvacik mini4.6.2024 sa v MsDK vo Vranove nad Topľou uskutočnilo milé podujatie pod záštitou primátora mesta: PRVÁČIK 2023/2024. Zúčastnili sa ho pani učiteľky a vychovávateľky prvákov, vedenie škôl a samozrejme hlavní aktéri podujatia, žiaci prvých ročníkov zo všetkých škôl. Podujatie sprevádzali vranky Danka a Janka, ktoré menovite pozývali vyparádených žiakov na javisko. Malý darček a pamätná fotografia bude žiakom pripomínať túto slávnostnú udalosť.

 


 • a_20240604_101629
 • b_20240604_104717
 • c_20240604_104811
 • d_20240604_104926
 • e_FB_IMG_1717620280662
 • f_FB_IMG_1717620283770
 • g_20240604_105103
 • h_20240604_105216
 • i_FB_IMG_1717620290186
 • j_20240604_105518
 • k_FB_IMG_1717620293564
 • l_20240604_105619
 • m_FB_IMG_1717620297993
 • n_20240604_105959
 • o_FB_IMG_1717620305885
 • p_20240604_100119

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI