máj
07

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.
Každá škola, ktorá sa rozhodla zapojiť sa do tohto projektu, sa zaväzuje vypracovať tzv. Školské projekty. Naša škola sa rozhodla spracovať a odovzdať dva  videoprojekty.
Jeden z nich, „Máme radi Slovensko“, bol povinný pre všetky tabletové školy. Cieľom tohto videoprojektu bolo vytvoriť multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. V našom projekte sme spropagovali hrad Čičva. Vytvorený materiál sa stal súčasťou digitálneho vzdelávacieho obsahu (http://dvo.digiskola.sk/) a  prostredníctvom mobilných technológií (tablet, telefón, notebook) sa dá použiť ako sprievodca pri exkurziách a výletoch.
Druhý projekt, ktorý vypracovali žiaci našej školy v spolupráci s učiteľmi, je na tému „ Učím sa, učím ťa.“ Jeho zámerom bola tvorba videomateriálov, ktoré môžu žiaci a učitelia využiť na vlastné vzdelávanie.   
Zapojením sa do projektu získala naša škola digitálny set, ktorého súčasťou je 1 interaktívna tabuľa, wifi router, 20 tabletov a 1 notebook.
Veríme, že pravidelným využívaním tabletov a modernej interaktívnej techniky prispejeme k atraktívnejšiemu spôsobu vyučovania.

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI