jan
15

Beseda o práci policajtov

policia miniDruháci sa na hodinách prvouky oboznamujú s rôznymi povolaniami ľudí. Dňa 15.1.2020 sa zúčastnili na besede s pracovníčkou Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Pani kpt. Judr. Anna Katreničová pútavou prezentáciou predstavila žiakom jednotlivé druhy polície. Získali tak mnoho nových informácií o práci policajtov. Žiakov najviac zaujala Policajná kynológia a Policajná hipológia. Vo videách z policajných akcií sledovali ako vycvičené psy zadržujú páchateľa, hľadajú pachovú stopu a pomáhajú pri záchranných prácach. Žiaci počas celej besedy pohotovo reagovali, odpovedali na otázky, rozprávali o svojich poznatkoch. Na pamiatku dostali záložku s dopravnou tematikou. Možno z niektorých žiakov budú v dospelosti ľudia, ktorí udržujú poriadok a bezpečnosť v štáte.

 • img_1958
 • img_1959
 • img_1966
 • img_1967
 • img_1971
 • img_1973
 • img_1977
 • img_20200115_100415
 • img_20200115_100445
 • img_20200115_100603
 • img_20200115_104513
 • img_20200115_104521
 • img_20200115_104731

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...