okt
28

Plavecký výcvik piatakov

plavecky miniPočas októbra sa žiaci piateho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa realizoval v plaveckej učebni na ZŠ Bernolákova. Cieľom výcviku bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrať strach z vody a naučiť ich správnej technike plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia. Pod vedením kvalifikovaných pedagógov sa počas 2 týždňov snažili osvojiť si nové plavecké spôsoby a zdokonaľovali sa v už osvojenej technike plávania. Tohtoroční piataci boli aktívni, vytrvalí a snaživí, čo sa im podarilo zúročiť na pretekoch v posledný deň výcviku, kde si zmerali sily na 50 m vo všetkých troch plaveckých štýloch.

Tento výcvik však nebol len o plávaní a súťažení, ale aj o zábave a nezabudnuteľných zážitkoch, ktoré prispeli k upevneniu žiackych kolektívov. Keďže má pohyb vo vode blahodárne účinky na detský organizmus, rozvoj dýchacieho systému a rovnomerné zaťaženie svalstva, veríme že sa mu budú naši žiaci častejšie venovať aj vo svojom voľnom čase.

  • img_4062
  • img_4063
  • img_4065
  • img_4068
  • img_4070

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...