okt
09

Eko-deň vo Vysokých Tatrách

tatry mini9.10.2020 si žiaci ôsmeho ročníka za dodržania prísnych epidemiologicko-hygienických opatrení vychutnali prírodu Vysokých Tatier a v rámci eko-dňa zažili vyučovanie v prírode. Zdolaním trasy vedúcej náučným chodníkom zo Štrbského na Popradské pleso posilnili svoje kondičné schopnosti a popri tom upevnili vedomosti o vegetačných stupňoch priamo v prírode, zamýšľali sa nad významom ochrany lesov a nad faktormi znečisťujúcimi životné prostredie. Nezabudli však aj hľadať spôsoby ako prispieť k ochrane čistého ovzdušia. Prostredníctvom týchto aktivít sme poukázali na dôležitú spätosť človeka s prírodou a posilňovali environmentálne povedomie žiakov, čo je súčasťou plánu environmentálnej výchovy na našej škole.

 

  • thumbnail_IMG_20201009_103156
  • thumbnail_IMG_20201009_111355
  • thumbnail_IMG_20201009_111522
  • thumbnail_IMG_20201009_113551
  • thumbnail_IMG_20201009_114330
  • thumbnail_IMG_20201009_130918
  • thumbnail_IMG_20201009_131029
  • thumbnail_IMG_20201009_131145
  • thumbnail_IMG_20201009_132058
  • thumbnail_IMG_20201009_140326

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI