okt
26

Medzinárodný deň školských knižníc

kniha mini„Chceš sypať vedomosti ako z malíčka?
Tak čítaj knihy odmalička.“

Každoročne štvrtý októbrový pondelok si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Prvý raz ho vyhlásila v roku 1999 Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.
Kniha nám ponúka omnoho viac, ako si dokážeme predstaviť. Pri čítaní knihy sa mnohokrát dozvieme niečo nové, čo sme doteraz nevedeli. Rôznymi zábavnými formami práce s knihou podporili dobrý a trvalý vzťah ku knihe a školskej knižnici aj žiaci I. stupňa ZŠ.

Žiaci 1. ročníka si pozreli prezentáciu pod názvom Z rozprávky do rozprávky, počúvali rozprávku, ktorú následne zdramatizovali, z prečítaných úryvkov hádali názvy rozprávok, priraďovali k nim jednotlivé predmety a postavy, kreslili svojich obľúbených rozprávkových hrdinov.
Žiaci 2. ročníka si vypožičali knihu zo školskej knižnice Danka a Janka, ktorú čítali počas mesiaca október. Pozreli si animovanú rozprávku O Všadebolovi, navštívili tiež Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou.
„Kniha - priateľ človeka“- takéto heslo poskladali pátrači 3. ročníka z písmen v školskej knižnici. V regáloch pri knihách boli aj iné písmená. Žiaci zistili, že slúžia na rýchlejšie a ľahšie vyhľadávanie kníh. Knihy skúmali, čítali ich názvy, mená autorov a ilustrátorov. V triede si potom urobili súťaž o tom, kto si zapamätal čo najviac názvov kníh, ktoré boli v školskej knižnici.
Žiaci 4. ročníka svoju tvorivosť a fantáziu ukázali v písaní krásnych básní a príbehov o jeseni, z ktorých si vyrobili vlastnú knihu. Tiež vytvorili leporelo s názvom Komixové rozprávky. Úlohou každého žiaka bolo vymyslieť a správne napísať svoj obľúbený príbeh. A že to nie je vôbec jednoduché, zistili na začiatku svojej práce.

 • Deň knižníc_1.r._1
 • Deň knižníc_1.r._2
 • Deň knižníc_1.r._3
 • Deň knižníc_1.r._4
 • Deň knižníc_1.r._5
 • Deň_knižníc_2.r _1
 • Deň_knižníc_2.r _2
 • Deň_knižníc_2.r._3
 • Deň_knižníc_2.r._4
 • Deň_knižníc_3.r._1
 • Deň_knižníc_3.r._2
 • Deň_knižníc_4.r._1
 • Deň_knižníc_4.r._2
 • Deň_knižníc_4.r._3
 • Deň_knižníc_4.r._4
 • Deň_knižníc_4.r._5

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI