sep
03

USMERNENIA a POKYNY od 3.9.2020 do 14.9.2020

=== PREDĹŽENÉ DO 18. 9. 2020 ===

Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 7.00 h do 16.00 h.

Vstup žiakov do školy bude možný od 7.00 h do 8.00 h.

Príchod a odchod žiakov do školy od 3.9.2020

Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")

II.A, II.B, III.A a všetci štvrtáci – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)

II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka

žiaci 5.-9. ročníka – VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň

Činnosť ŠKD bude do 16.00 h bez ranného schádzania detí.

Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený

Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky.

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.