mar
18

SLÁVICI Z LAVICE

slavici miniPo dlhej zime sa už všetci tešíme na jar a neodmysliteľné koncerty našich operencov, ktoré počujeme cez otvorené okná, alebo si ich vychutnávame v prírode.
Jarný „slávičí“ koncert sme si dňa 17. 3. 2022 vychutnali aj v našej škole. Po dvojročnej prestávke sa opäť konala súťaž v speve populárnej piesne SLÁVICI Z LAVICE. Malí speváci výbornými výkonmi potešili svojich učiteľov a spolužiakov. Pre väčšinu súťažiacich to bola prvá spevácka skúsenosť, pri ktorej si vyskúšali spev s ozajstným mikrofónom. Porota vybrala tých najlepších:

1. miesto: Bianka Baranová, IV. D
2. miesto: Katka Venglovičová, IV. A
3. miesto: Hanka Kačerová, II. C a Mirka Bencová, III. A
Čestné uznanie: Dorotka Bačišinová, I. D
Srdečne blahoželáme! Veríme, že budúci ročník sa už bude konať v plnej paráde pred početnejším obecenstvom. Milí „slávici“ z lavice, neváhajte, už teraz môžete začať ladiť svoje hlasy.

  • 1
  • 10
  • 11
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI