mar
19

Exkurzia štvrtákov

bazilika minoV rámci vlastivednej exkurzie štvrtáci navštívili najvýznamnejšiu historickú pamiatku vo Vranove nad Topľou - Baziliku minor Narodenia Panny Márie.
Pani učiteľka Mgr. Anna Mydlová, podala žiakom zaujímavé informácie o minulosti chrámu od prvej zmienky v roku 1440, ktoré sa spájajú s rádom františkánov až po súčasnosť, keď užívateľmi kostola sú rehoľníci rádu pavlínov.
Budova Baziliky minor Narodenia Panny Márie je neskorogotická monumentálna sakrálna stavba. Zvonku nie je nápadná, ale interiér je nádherne barokovo vyzdobený. Dozvedeli sme sa, že v jeho priestoroch zanechali svoje diela maliar európskeho formátu Ján Lukáš Kracker a sochársko rezbárske diela košický majster Jozef Hartmann: hlavný oltár, kazateľnicu a tri bočné oltáre. Na hlavnom oltári pozornosť žiakov upútali štyri sochy svätcov v nadživotnej veľkosti. Do hlavného oltára je od 18. storočia zakomponovaná vzácna ikona Panny Márie. Táto ikona vraj pred zrakmi miestneho farára o. Augustína Hnatoviča a množstva zhromaždených ľudí ronila slzy. Správa o zázračnom obraze sa šírila a kostol sa stal významným pútnickym miestom, ktorým je dodnes. V klenotnici kostola sa nachádza cenná barokovo – rokoková liturgická súprava: omšový kalich, cimbórium, monštrancia a pacifikálny kríž. Umelecké dielo od zlatníka Johannesa Szillassyho nám bolo dovolené obdivovať zblízka. Od 17. storočia je súčasťou kostola budova paulínskeho kláštora.
Srdečne ďakujeme otcom pavlínom za sprístupnenie chrámu a pani učiteľke Mgr. Anne Mydlovej za sprevádzanie exkurzie.

  • 20220316_095213
  • 20220316_095229
  • 20220316_095323
  • 20220316_095528
  • 20220316_100416
  • 20220316_101301
  • 20220316_101323
  • received_1622181931478004
  • received_298953319037021

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI