mar
22

Svetový deň vody

dv miniUž viac ako dvadsaťpäť rokov si každoročne 22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového dňa vody, ktorý sa nepretržite oslavuje od roku 1993. Tento rok je pozornosť upriamená na tému podzemných vôd, ktorá je neviditeľná, ale jej vplyv je viditeľný všade. Je to skrytý poklad, ktorý sa ukrýva priamo pod našimi nohami. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody, znečisteniu a preto je veľmi dôležité naše vodné zdroje chrániť. Ako môžeme prispieť my, žiaci našej školy? Na hodinách biológie sme rôznymi spôsobmi hľadali riešenia a spoločne sme sa zhodli, že to skúsime...
Skúsime zbytočne nepoužívať jednorazové plastové fľaše, nevyhadzovať odpad do prírody, či nepoužívať slamky či miešadlá, ktoré majú životnosť niekoľko minút...
Nepokladajme vodu za samozrejmosť a lacný dar prírody a doceňme jej význam, lebo je nenahraditeľnou tekutinou na Zemi...

  • IMG_20220321_090446
  • IMG_20220322_083900
  • IMG_20220322_084203 (1)
  • IMG_20220322_084332
  • IMG_20220322_102543
  • IMG_20220322_103134
  • IMG_5284

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI