mar
21

„Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.“

pp miniNetradičnú hodinu biológie strávili siedmaci so zanieteným záchranárom Mikulášom Demčákom v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou. Prvá pomoc je súbor jednoduchých úkonov, ktoré poskytneme zranenej alebo chorej osobe. Nenahrádza síce lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Zameral sa na základné zásady, postupy a sled kardiopulmonálnej resuscitácie (srdcovo-pľúcne oživovanie). Je dôležité naučiť sa základné záchranné úkony, ktoré práve v prípade núdze rozhodujú medzi životom, trvalým poškodením zdravia a smrťou.
Poskytnutie prvej pomoci je nevyhnutné v prípade bezvedomia, ktoré môže vzniknúť následkom úrazu, pádu, autonehody, infarktu, nízkej hladiny cukru u diabetikov, epileptického záchvatu...
Zvládnuť simulovanú situáciu si žiaci vyskúšali na figurínach. Dúfajme, že takúto skúsenosť, aby museli podávať prvú pomoc, nikdy nezažijú. Avšak, ak bude nevyhnutné podať ju, verme, že budú pripravení a nablízku.

  • IMG_20220316_082348
  • IMG_20220316_082529
  • IMG_20220316_092146
  • IMG_20220316_102634
  • IMG_20220316_104531
  • IMG_20220316_104557
  • IMG_20220316_132751

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI