mar
28

Dobrodružná cesta do angličtiny (eTwinning finišuje)

etwinning logoFebruár - Flipsnack
Spoločne sme vytvorili e-časopis (flipsnack) s rôznymi hrami a aktivitami počas voľného času. Hry sme rozdelili na tradičné hry, stolové hry, hry na vonku, online hry a naše záľuby. Žiaci pracovali v zmiešaných skupinách s rôznymi mentormi. Všetky hry s pravidlami si môžete prezrieť a zahrať v tomto linku: https://www.flipsnack.com/998BE566AED/games-and-hobbies.html
Marec - Storyjumper
Vypracovali sme e-slovník o bezpečnosti pri práci na internete (storyjumper). Každý z partnerov mal vytvoriť dve pravidlá na nejaké písmeno abecedy. Tento slovník bol prezentovaný aj na spoločnom online meetingu 2.3.2022, kde si žiaci opäť zahrali pripravené hry. Slovník si môžete prezrieť v tomto linku: https://www.storyjumper.com/book/read/124839222/ABCs-of-INTERNET-SAFETY-RULES

Poslednou spoločnou aktivitou bolo chatovanie so zahraničnými priateľmi, ktorá sa uskutočnila 9.3.2022. Naši žiaci preukázali prirodzenú schopnosť komunikovať v anglickom jazyku na rôzne témy týkajúce sa nášho projektu.
Nakoniec sme vypĺňali dotazník o ukončenom projekte. Výsledky „pred a po“ projektového dotazníka boli porovnané a vyhodnotené žiakmi aj pedagógmi. Všetci účastníci hodnotili projekt pozitívne, priniesol obohatenie výučby a umožnil používanie anglického jazyka aj v reálnych situáciách. Žiaci obdržali certifikáty za účasť v našom prvom ukončenom eTwinning projekte. Tešíme sa na ďalšie medzinárodné projekty!

  • chatting 1
  • chatting meet
  • chatting

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI