mar
29

ELEsparks

spse miniStredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove pripravila pre žiakov základných škôl v šk. roku 2021/2022 už 7. ročník súťaže v anglickom jazyku ELEsparks. Trojčlenné družstvá testovali svoje gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením v dvoch online kolách, po ktorých 6 najlepších tímov z viacerých škôl Prešovského kraja postúpilo do finále.
V záverečnom kole sa dňa 21. 3. 2022 stretli na pôde organizátorskej školy tí najúspešnejší, aby konfrontovali svoje schopnosti nielen v teoretickej rovine, ale aj v aktívnom používaní anglického jazyka. Medzi šikovnými súťažiacimi žiaril aj tím Vranovskí Angličania v zložení žiakov p.uč. Borošovej z triedy 9. A: Timotej Drdák, Karin Hladová a Janka Ivanová, ktorí si vyslúžili za svoju snahu výborné 3. miesto. K úspechu srdečne blahoželáme!

  • IMG_1367
  • IMG_1372
  • IMG_1373
  • IMG_1375
  • IMG_1380

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI