mar
31

Ľudová rozprávka

dogĽudová rozprávka patrí neodmysliteľne k výtvorom ľudovej slovesnosti. Jej autora nepoznáme, šírila sa ústnym podaním, vyskytujú sa v nej nadprirodzené bytosti, či čarovné predmety. A ako to už zvykom býva, aj v ľudových rozprávkach víťazí dobro nad zlom a zlo je vždy potrestané.
Prečo sú rozprávky také, aké sú - veselé, zábavné aj komické, dobrodružné aj romantické, strašidelné a veľakrát aj hororové, sa dozvedeli, naši piataci, na besede v Hornozemplínskej knižnici. Poučná beseda s tvorivými aktivitami deti zaujala a do jednotlivých a pripravených aktivít sa oduševnene zapájali. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu aj na milé pani knihovníčky.

  • thumbnail_IMG_0262
  • thumbnail_IMG_0263
  • thumbnail_IMG_0264

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI