sep
01

Pred vstupom do školy

grohling miniVážení rodičia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí ÚRVZ pod názvom ŠKOLSKÝ SEMAFOR v šk. roku 2021/2022. Manuál sa vzťahuje na všetky základné školy a jeho cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a minimalizovať riziko zatvárania škôl.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je podľa tohto manuálu povinnosť zákonného zástupcu vyplniť a predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ v dvoch prípadoch:

  • pri prvom nástupe žiaka do školy – teda 2.9.2021
  • a zároveň po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

Žiadame Vás preto o to, aby ste prostredníctvom rodičovského konta potvrdili v aplikácii EduPage „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré sa nachádza v sekcii „Žiadosti/Vyhlásenia“. V prípade technických problémov vyplňte a podpíšte Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v prílohe tejto správy, poprípade na úvodnej stránke www.zsdvojka.sk

V prípade, že si žiak zabudne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti doma, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a rodič má 3 možnosti:

  • odoslať vyhlásenie triednemu učiteľovi prostredníctvom ASC agendy alebo e-mailom,
  • poslať scan vyhlásenia e-mailom,
  • kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.

Upozornenie pre rodičov prvákov:

  • Do budovy školy môže vstúpiť iba jeden z rodičov.
  • Pri vstupe do školy rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (za dieťa) a Písomné vyhlásenie bezpríznakovosti návštevníka (za seba).

Milí rodičia, žiadame Vás o spoluprácu v snahe plynulého zvládnutia nielen začiatku, ale aj celého školského roka.

Vopred ďakujeme.

                                 Vedenie školy

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI