sep
10

Projekt SadOvo

sadovo miniUž v minulom školskom roku bola naša škola vybraná spomedzi mnohých uchádzačov do projektu SadOvo. Tento projekt je zameraný na záchranu starých a vzácnych odrôd stromov hlavne jabloní a hrušiek ako aj objavovanie neznámych odrôd, ktoré sú jedinečné. Realizácia projektu začala už koncom minulého roka s tým, že sa do tohto projektu zapojila vtedajšia VII.A. Išlo o stretnutie so zaujímavými ľuďmi, ktorí žiakom predstavili myšlienku projektu. Ako výstup projektu budú na školskom pozemku vysadené vzácne odrody jabloní a hrušiek, takže sa na tomto stretnutí diskutovalo o vhodnosti polohy s ohľadom na budúci rast stromu. V závere stretnutia došlo k vytýčeniu miest pre budúcu výsadbu.

Tento rok v projekte žiaci pokračujú už ako VIII.A. V dňoch 9. až 10. 9. šli dvaja zástupcovia triedy na exkurziu do oblasti Bielych Karpát. Táto oblasť Slovenska je jedna z oblastí, kde sa vyskytuje veľké množstvo starých ovocný stromov, ktoré rastú v okolí kopaničiarskych usadlostí. Exkurzia bola tiež spojená s ochutnávkou ovocia a výrobkov z neho. Zástupcovia VIII.A Alexandra Dopiráková a Alexandra Gajdošová brali exkurziu zodpovedne, čo potvrdili aj najlepším bodovým ziskom v teste spomedzi desiatich tímov z rôznych častí Slovenska. Svoje zážitky z exkurzie následne predstavili zvyšku triedy rovnako s ochutnávkou ovocia.
Teraz náš projekt vstupuje do tretej etapy. Jej cieľom je zistiť výskyt starých vzácnych a jedinečných odrôd jabloní a hrušiek v našom regióne. Boli by sme radi, ak by nám pomohla široká verejnosť. Môžete kontaktovať kohokoľvek zo žiakov VIII.A alebo triedneho učiteľa PaedDr. Mareka Hermanovského a možno zistíte, že máte v záhrade niečo veľmi vzácne. Naši žiaci pošlú niekoľko kusov ovocia z takéhoto stromu na pomologickú expertízu. O výsledku expertíz budete, samozrejme, ako majitelia stromu informovaní. Veríme, že nám pomôžete objaviť niečo vzácne, čo náš kraj urobí jedinečným.

  • 20210909_145027
  • 20210909_161114
  • 20210909_175433
  • 20210909_200043
  • IMG-23835edad9e761e1a754cf57be49e1c4-V
  • IMG-ec2fe623d98b28918ea882689889a993-V
  • IMG-f54849077834f00f20ca6e5a12bb0422-V
  • received_202088695246505

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI