Výberové konanie

sep
26

Európsky týždeň jazykov

angl miniVýrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“ Ovládanie cudzieho jazyka pomáha otvárať brány k iným kultúram a spoločnostiam.
26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní a podobne. Tohto roku je to už 20. výročie dňa, ktorý nás upozorňuje na rôznorodosť a kultúrne bohatstvo európskych národov.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Preto sme sa na našej škole rozhodli venovať európskym jazykom celý týždeň od 20. – 24. septembra. Hodiny cudzích jazykov sme spestrili kreatívnymi činnosťami so zameraním na rôzne európske jazyky. Veríme, že naši žiaci si obohatili svoje vedomosti a uvedomili si, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii týždňa európskych jazykov na našej škole a ukázali našim žiakom, že učiť sa dá aj inak - s úsmevom a zábavnejšie.
Počas celého týždňa sa žiaci mohli zapojiť do súťaže a odpovedať na jednoduché otázky o európskych jazykoch. Piatim vyžrebovaným výhercom blahoželáme, budú odmenení peknými cenami.
Mená výhercov:
1. Sofia Jacková, VII.D
2. Zara Bumberová, VI.B
3. Emma Kentošová, VI.B
4. Adriana Hladová, VII.D
5. Alena Baranová, IX.C

 • 20210920_083150
 • 20210920_090854
 • 20210920_101221
 • 20210920_111819
 • 20210920_120020
 • 20210921_082440
 • 20210922_104610
 • 20210922_123515
 • 20210923_081601
 • 20210923_103639
 • 20210923_110236
 • 20210924_114303
 • 20210924_131731
 • AN-7A
 • ANJ-5D
 • ANJ-7B
 • ANJ-7D
 • ANJ
 • IMG_20210923_082231
 • IMG_20210923_092840
 • IMG_20210923_111025
 • IMG_20210923_113658
 • IMG_20210923_132348
 • IMG_2890 (1)
 • IMG_2907 (1)
 • IMG_2918 (1)
 • IMG_2924 (1)
 • IMG_2937 (1)
 • IMG_2943 (1)
 • IMG_2948 (1)
 • processed-0d73aae6-0a40-470b-a164-ae3a0aeb1cfb_rSlEn8Y4
 • processed-118b0265-0358-4ca2-b762-5b2067deb2ab_Zo8DdEEn
 • processed-3fe1db3e-9b67-4cfb-acb2-55b6128e65c5_W6dZWFsj
 • processed-edaa32f8-d1d6-49ab-a52e-33df9d1b8f89_k7JyJFU6
 • processed-f828169f-3edb-4e45-91c7-77bab7e970c0_MwiUZYaW

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI