sep
24

Imatrikulácia v ŠKD

imatrik miniStať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností a pravidiel. Uplynul mesiac a naši prváci dostali možnosť ukázať, čo všetko sa počas prvého mesiaca naučili. V piatok, 24. septembra 2021, prežili netradičný deň v ŠKD. Po úspešnom splnení vedomostných aj zábavných úloh a slávnostnom zložení „ Sľubu klubára“ boli slávnostne pasovaní za členov ŠKD. Prváci zvládli svoj deň na „1“ a spomienkou na tento slávnostný deň bude pre nich Imatrikulačný list. Aj keď kvôli hygienickým opatreniam imatrikulácia prebiehala samostatne v každom oddelení a veselé detské úsmevy boli skryté pod rúškami, ich radosť sa odzrkadlila v ich šibalských očkách.
Veľa šťastných a úspešných dní, milí prváci!

 • 01_1. A
 • 01_1.B
 • 01_1.C
 • 01_1.D
 • 02_1.B
 • 02_1.C
 • 02_1.D
 • 03_1.A
 • 03_1.C
 • 03_1.D
 • 04_1.A
 • 04_1.C
 • 04_1.D
 • 05_1.A
 • 05_1.C
 • 06_1.C
 • 06_1.D
 • 07_1.D

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI