sep
27

Imatrikulácia prvákov

imatr miniNetradičný deň v ŠKD zažili prváci vo štvrtok 27.9.2018. Slávnostnou imatrikuláciou boli prijatí do veľkej rodiny „Klubárov.“ Kamaráti Včielka Maja a Vilko, ktorí ich sprevádzali aj pri slávnostnom zápise do školy ich v sprievode hymny školy priviedli do I.A. Tu v prítomnosti svojich starších spolužiakov zdolali všetky skúšky šikovnosti, zložili sľub a udatným rytierom boli pasovaní za členov ŠKD. Prváci zvládli svoj pasovací deň na jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s peknými zážitkami.

sep
21

Netradičné športy – cesta učiť deti športovať

nespor miniSlnečné piatkové odpoludnie 21.9.2018 v ŠKD spestrila a športového ducha navodila Olympiáda v netradičných športoch. Moderná doba 21. storočia, v súvislosti s veľkými vymoženosťami techniky a motorovej dopravy, nás posúva kdesi do polohy nezdravej pohybovej pasivity. Cieľom olympiády bolo vzbudiť u detí záujem o športovú činnosť, ktorá je pre zdravý vývin mladého človeka veľmi dôležitá.

sep
14

Prváci a príroda

cvp miniZa horúceho septembrového počasia sa prváci vybrali na cvičenia v prírode do blízkeho ovocného sadu. Cestou spoznávali stromy, rastliny a pozorovali jesenné zmeny v prírode. Na stanovišti si pohybovými hrami rozvíjali obratnosť, rýchlosť a vytrvalosť.

sep
14

Eko-deň v 5. ročníku

eko5 mini14. september bol pre žiakov 5. ročníka ich eko-dňom. Spolu s triednymi učiteľmi prešli prírodou Vranova a plnili rôznorodé úlohy, vďaka ktorým posilnili triedne kolektívy a zistili veľa nových informácií. Naučili sa, čo je ekosystém, spoznávali liečivé rastliny nášho okolia a ich blahodarné účinky na organizmus, prešli stanovišťom, na ktorom sa dozvedeli zaujímavosti zo sveta prírody, hľadali prírodniny a zasúťažili si aj v disciplíne „Hulahoop“.
Aj prostredníctvom takýchto aktivít sa snažíme v žiakoch prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou.

sep
13

Bezpečne na ceste

bnc miniDopravné ihrisko sa dňa 13.9.2018 zaplnilo žiakmi tretieho ročníka, ktorí si tu prišli overiť a zopakovať vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy. Terajšie teplé počasie láka detí pohybovať sa v otvorenom mestskom či vidieckom prostredí a teda sa zvyšuje aj riziko úrazov a dopravných nehôd. Teoretické i praktické poznatky získané činnosťou na dopravnom ihrisku sú vhodnou príležitosťou, hneď na začiatku školského roka, pripomenúť žiakom bezpečné správanie sa na ceste, predchádzanie nehodám a podieľanie sa na zvýšení ich bezpečnosti ako účastníkov cestnej premávky. Jazdy zručnosti na kolobežkách a bicykloch boli zaujímavou bodkou celej akcie.

sep
05

Žiaci VI.C v Rádiu Regina Východ

regina miniDňa 5. septembra je tradične Deň otvorených dverí v Rádiu Regina Východ v Košiciach. Tohto roku sa tohto podujatia aktívne zúčastnili aj žiaci našej školy. Zasadli do lavíc v rozhlasovom štúdiu RTVS a zažili nevšedné vyučovanie. Matematiku ich vyučoval pán Milan Rendoš. Na slovenčine si zopakovali učivo o nárečiach s pánom Jozefom Palaščákom. Etika s pani Adriánou Jesenkovou bola v znamení rozhovorov o dobrote ľudského srdca. Prírodovedu viedol pán Peter Krišovský a učil žiakov poznávať našich vtáčikov - speváčikov. Hudobná výchova s finalistom súťaže Zem spieva pánom Štefanom Štecom sa žiakom páčila asi najviac. Prezreli si priestory, v ktorých sa nahrávajú rozhlasové relácie a hry. Zapájali sa do sprievodných aktivít pripravených pre návštevníkov DOD. Žiaci mali možnosť presvedčiť sa o pravdivosti sloganu: Rozhlas môžete aj vidieť, nielen počúvať.

sep
04

Boli a či neboli?

zsr miniUž sa chystaj do školy! Leto prešlo nebadane, opäť sme pri školskej bráne. Ulica je plná detí, do školičky každé letí. V rúčkach kvietky, v očkách strach, otázočky na perách.
Základná škola Sídlisko II privítala svojich žiakov i nových prváčikov s rodičmi otvorenou bránou. Ráno 3. septembra 2018 o 8.00 h. v areáli školy zaznela štátna hymna a vedenie školy: pán riaditeľ a pani zástupkyne pre I. a II. stupeň už slávnostne otvárali nový školský rok 2018/2019. Po nej sa prihovorili básňou dve žiačky z VIII.A. Krásnu ľudovú pieseň zaspievala siedmačka a hrou na akordeón ju sprevádzal pán učiteľ. Tóny hudby rozvírili dav detí. V rytme sa pohybovali tanečnice skupiny Varanovia v kostýmoch myšiek v bodkovaných sukničkách. Žiačky IV.A milým veršom a rýmom oslovili tých najmenších a nových školáčikov, s ktorými dnes prišli aj rodičia.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI