opytajsa2 sutaz
okt
11

Vranovské medové dni

vmd miniDňa 11. 10. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili 1. ročníka Vranovských medových dní, ktorý sa konal v dome kultúry. Na odbornej prednáške sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o včele medonosnej, či včelárskych potrebách a produktoch. Na chodbách Domu kultúry si žiaci prezreli výtvarné práce na tému „Včely a včelár očami detí. Zároveň mali možnosť ochutnať rôzne druhy medu a iných včelích produktov, či poskladať si „včelie puzzle“. 

okt
10

Na našej škole rastú noví úspešní mladí spisovatelia a výtvarníci

csp miniTo, že na našej škole rastie nová generácia nádejných spisovateľov a výtvarníkov, dokázali viacerí žiaci našej školy, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou – Čítačka s písačkou. Z dnešného vyhodnotenia tejto súťaže, ktoré organizačne pripravila pani Mgr. Katarína Gajdošová, za prítomnosti aj ďalších členov poroty – Mgr. Alžbety Verešpejovej, PhD. – spisovateľky a Mgr. Alžbety Madejovej, si naša škola z celkovo poslaných 276 prác odniesla 6 ocenení v rôznych kategóriách. Vo výtvarnej súťaži sa na 1. mieste umiestnila naša bývalá žiačka Michaela Mattová s krásne prepracovanou kresbou korytnačky, 2. miesto získala žiačka 9. A – Simona Chovancová a 3. miesto obsadila tiež už bývalá žiačka našej školy – Viktória Kočišová.

okt
10

Mladí archivári – hodina slovenčiny inak

ma miniV týždni od 7. 10. – 10. 10. 2019 navštívili žiaci 6. ročníka Archív vo Vranove nad Topľou. Ráno po 8. hodine nesedeli vo svojich laviciach, ale v školiacej miestnosti a počúvali informácie či sledovali prezentáciu o fungovaní tejto inštitúcie. Dozvedeli sa,...

okt
09

Návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove

planet miniŠtvrtáci sa dňa 9.10.2019 vybrali pátrať po stopách neživej prírody do Hvezdárne a planetária v Prešove. Tu pod dohľadom odborníkov objavovali nové skutočnosti o planéte Zem, na ktorej žijú a ktorá je súčasťou vesmíru. Zo zanietených výkladov odborníkov a vedecky zameraných filmov sa dozvedeli o prírodných zákonitostiach Slnečnej sústavy, spoznali nové planéty a nahliadli do ďalších tajomstiev vesmíru s rozprávkovými bytosťami. Nemenej zaujímavé bolo pozorovanie nočnej oblohy s hviezdami ako ich môžeme vidieť aj na našej oblohe v skutočnosti.
Veríme, že takouto zaujímavou formou nadobudnuté vedomosti naši žiaci zúročia nielen na hodinách prírodovedy.

okt
08

Detská policajná akadémia

dpa miniDňa 8.10.2019 sa žiaci 5.A a 6.C v spolupráci s pracovníčkou PZ vo Vranove nad Topľou JUDr. Katreničovou zapojili do realizácie nového celoslovenského preventívneho projektu s názvom Detská policajná akadémia. Vďaka projektu, ktorý bude prebiehať počas celého školského roka získajú žiaci školy rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.
Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich zaujímavých témach. Informácie o Policajnom zbore, o činnosti niektorých služieb polície poskytuje téma s názvom Zoznámte sa s našou políciou.

okt
04

Sme prví :)

bnp miniV dňoch 2. 10. – 4. 10. 2019 sa v Bystřici nad Pernštejnem konal už 20. ročník Medzinárodného atletického stretnutia mládeže 2019. Naše mesto reprezentovalo družstvo základných škôl, ktorého súčasťou bolo aj 8 žiakov a žiačok našej školy. V silnej konkurencii deviatich základných škôl z Česka, Poľska a Slovenska sa nám podarilo vybojovať krásne 1. miesto a odniesť si tak putovný pohár starostu mesta Bystřice nad Pernštejnem. Naši mladí atléti prejavili obrovskú bojovnosť a sebazaprenie, keď sa museli popasovať nielen so silnými súpermi, ale aj veľmi chladným počasím. Srdečne blahoželáme!

okt
04

Exkurzia na Duklu

dukla miniDňa 4.10.2019 sa naši deviataci v rámci vyučovania dejepisu zúčastnili exkurzie na Duklu. Duklianske bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku sú národné kultúrne pamiatky, venované Karpatsko-duklianskej operácii, ktorá sa odohrala počas 2. svetovej vojny v oblasti Duklianskeho priesmyku a pamiatke tu padlým vojakom. Pri štátnej hranici je postavená na mieste pôvodnej pozorovateľne veliteľa zboru generála L. Svobodu vyhliadková veža. Z rozhľadne postavenej v nadmorskej výške 550 m a vysokej 52 m mali možnosť vidieť duklianske bojisko na poľskej i slovenskej strane a pri pamätníkoch si tichou spomienkou uctiť pamiatku hrdinov, ktorí padli za našu slobodu. V interiéri rozhľadne je inštalovaná lipová ratolesť – symbol slovanskej vzájomnosti.

okt
04

Eko-deň vo Vysokých Tatrách

tatry miniAj keď počasie sa už značne ochladilo, našich ôsmakov to neodradilo a dňa 4.10. si vychutnali krásnu jesennú prírodu plnú farieb. Zdolali trasu vedúcu náučným chodníkom zo Štrbského na Popradské pleso a popri tom sa zamýšľali nad významom ochrany lesov, nad faktormi znečisťujúcimi prostredie ale uviedli aj spôsoby, ako môžu prispieť k ochrane čistého ovzdušia.

okt
02

Beseda s pani Nelou Bižovou

bnb miniDnešnou besedou sa zavŕšili podujatia, konané v rámci Týždňa európskych jazykov. Naše pozvanie prijala pani Nela Bižová, ktorá strávila veľkú časť života v zahraničí – vo Veľkej Británii, Španielsku a sedem rokov strávila v Brazílii, kde sa jej narodil aj jej syn. O svoje skúsenosti, zážitky a dobrodružstvá sa podelila so žiakmi 8. ročníka. Pozreli sme si pozdravné videá jej príbuzného, ktorý sa síce narodil na Slovensku, no jeho rodičia sa odsťahovali do Nórska. Svoj rodný jazyk ešte nezabudol, aj keď ním rozpráva už len pri návšteve svojej rodiny cez prázdniny. Týmto videom sme chceli ukázať, že rozprávať sa dá viacerými cudzími jazykmi a že jazyk (aj rodný) sa musí používať v praxi, inak ho môžeme zabudnúť.

okt
01

ECO ENERGY TOUR

eet2 miniZapnúť svetlo, nabiť mobil, pustiť televíziu alebo zohriať jedlo sú aktivity, ktoré považujeme za neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Ako však taká elektrina vzniká a ako je možné, že je nám k dispozícii kedykoľvek a takmer kdekoľvek? Spoločne sme na to hľadali odpovede v rámci eko-výchovného programu ECO ENERGY TOUR s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom, ktorý sa konal v našom meste v MsDK 1. októbra 2019.
Počas tejto vzdelávacej šou sme sa oboznámili so svetom energie. Zábavným spôsobom sme sa dozvedeli, aké rozličné zdroje energie máme na svete a na Slovensku k dispozícii, ako a na čo všetko energiu využívame a akým spôsobom sa dostane až k nám domov.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI