jan
13

Hry na snehu

hns miniPerinbaba nám tejto zimy nadelila dostatok snehu. Túto nádielku využili prváci na pobyt vonku a rôzne zábavné hry na snehu. Nikto neodolal vytvoreniu obrazu vlastného anjela v čerstvo napadnutom snehu, postaveniu čo najväčšieho kopca zo snehu. Nakreslili si obrázky slniečka, srdiečka či stromčeka na neporušený povrch snehu pomocou stôp. A čo na záver? Guľovačka! Všetci sme si sneh užili. Dúfame, že nám ešte dlho vydrží.
Ďakujeme Perinbaba!

dec
21

Poďakovanie

educ miniZákladná škola Sídlisko II, týmto vyjadruje poďakovanie nadácii EDUCTECH v zastúpení PaedDr. Silvie Manduľákovej, riaditeľky neziskovej organizácie za sponzorskú podporu v hodnote 300 €. Táto podpora je nasmerovaná na zvýšenie technických schopností našich žiakov. Vďaka tejto podpore bude realizovaná výučba 3D tlače, v predmetoch Technika a Informatika, ako aj Počítačovo – experimentálneho záujmového útvaru. V mene našich žiakov ešte raz ďakujeme.

dec
20

Vianočná akadémia

va miniKto by ich nemiloval. Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Čas, kedy sme si akosi bližšie, keď sa úsmev na tvárach iných dotýka našich sŕdc a milé slová nachádzame jednoduchšie, ako inokedy.
Žiaci našej školy spríjemnili tento čas sebe aj svojim pedagógom či rodičom počas vystúpení na Vianočnej akadémii, ktorá sa konala 20. decembra 2018. Počas tohto dňa sa školská telocvičňa premenila na nádhernú zimnú krajinu, ktorá svojou belosťou a krásou vítala všetkých účinkujúcich. To, že kreativite sa medze nekladú, dokázali naši žiaci s pomocou svojich pedagógov aj v tomto školskom roku.
Celým programom nás sprevádzali strigy, ktoré poletovali na svojich metlách, pričom sme sa postupne dozvedali, ako sa naši predkovia v minulosti rôznymi poverami a zaklínadlami chránili pred pôsobením zlých síl, najmä počas „stridžích dní“. Vzduchom sa niesli tóny krásnej hudby a my všetci sme sa ponorili do čara rozprávok, vinšov, tancov, kolied a spevu.
Všetkým prajeme krásne Vianoce v kruhu svojich najbližších, a nech to svetielko lásky a radosti v našich srdciach nevyhasne ani počas nasledujúceho nového roka 2019!

dec
20

Čertovsky dobré Vianoce

vi miniVianoce sú najmagickejším obdobím v roku a hlavne časom prekvapení. Jedno také sa udialo i v 3.B triede, ktorú dňa 20. 12. navštívili čerti a anjelici z gymnázia. Pripravili si pre nás zaujímavý program, zábavné hry a priniesli i darčeky. Veď aké by to boli sviatky bez sladkostí a hračiek? Za odmenu sme ich aj my potešili krátkym programom a veselým smiechom. Najväčšiu radosť však máme z toho, že sme si našli nových kamarátov... Veríme, že sa na podobnej akcii znova stretneme a ktovie – možno ich budeme nasledovať v štúdiu na gymnáziu.

dec
18

Šaliansky Maťko

Tradične v predvianočnom čase prebieha školské kolo súťaže ŠALIANSKY MAŤKO v prednese povesti. Dňa 18.12.2018 v milej atmosfére nielen prednášali zaujímavé príbehy druháci a tretiaci, ale zároveň si pripomenuli zaujímavosti a poznatky o tomto literárnom žánre. Všetkým súťažiacim blahoželáme k pekným výkonom a odvahe prezentovať umelecký text pred obecenstvom.

dec
14

Čaro Vianoc

caro miniPrvé snehové vločky a štipľavý mráz nám dávajú vedieť, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Ich privítanie má rôzne podoby. Jednou z nich sú v predsviatočnom období aj tvorivé dielne. V priestoroch HZOS vo Vranove n/T "Čaro Vianoc" - tvorivé dielne pre žiakov ZŠ a Kluby dôchodcov - dňa 14.12. 2018 pripomenula vôňa perníčkov a melódie kolied. Túto predvianočnú atmosféru zažili naši druháci a tretiaci. Stretli sa tu so seniormi, ktorí im priblížili zvyky našich predkov a tak symbolicky odovzdali posolstvo týchto krásnych sviatkov. Spríjemnením spoločného posedenia bolo zdobenie perníčkov a výroba ozdôb na vianočný stromček.

dec
13

Tretiaci v Prešove

po miniDňa 13.12.2018 sa naši tretiaci vybrali spoznávať mestskú krajinu zaodetú do vianočného šatu. Pre mnohých cesta vlakom bola prvou skúsenosťou v tomto dopravnom prostriedku, ktorý ich priviezol do nášho krajského mesta Prešov. Spoznávali tu predvianočnú nálada v uliciach starého mesta, trhy s tradičnými remeselnými výrobkami, či úzke uličky a historické budovy. Zaujímavou skúsenosťou pre všetkých bola návšteva zážitkovej výstavy Leonardium. Deti sa na nej zoznámili s vynálezmi, umením a vedeckou prácou Leonarda Da Vinci. Exponáty si nielen obzerali, ale mali možnosť vyskúšať si ich, pohrať sa s nimi a zabaviť sa pri mnohých kreatívnych aktivitách, ktoré im poskytli jedinečné a nezabudnuteľné spomienky.

dec
13

Divadelné predstavenie NIKOLA ŠUHAJ

ns miniDňa 13.12.2018 sa naši šiestaci vybrali za kultúrou do neďalekého Prešova. Divadlo Jonáša Záborského nám predstavilo pôvodný slovenský muzikál NIKOLA ŠUHAJ. V tomto muzikáli sa na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, narodil zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život. Žiaci ocenili najmä folklórnu vrstvu, ktorá tvorila prechod medzi magicko-zázračnou a realisticko-autentickou atmosférou. Tanečné choreografie boli pestré, sóla aj skupinové výstupy sa dopĺňali s inštrumentálnou hudbou a spevom. Bol to krásny umelecký zážitok.

dec
13

PYTAGORIÁDA

pyt miniCieľom matematickej súťaže PYTAGORIÁDA je nielen podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti, ale aj podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, či rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike. V tejto súťaži okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov. V kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). A v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo). 

dec
06

Šikana a kyberšikana...

kybersikana miniŠikanovanie je závažný a nebezpečný fenomén nielen dnešnej doby. Šikanovanie v škole je jav starý ako škola sama. V súčasnosti však narastá do väčších rozmerov tým, že vzrastá počet zistených prípadov šikanovania, znižuje sa veková hranice agresora. Šikanovaním označujeme úmysel ublížiť druhému fyzicky, alebo psychicky. Je to napríklad bitie, strkanie, vyhrážanie sa fyzickým útokom, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj ohováranie, nadávky, či vylúčenie zo spoločnosti ostatných, teda spolčenie sa viacerých detí proti jednému. Preto sa dňa 6.12.2018 zúčastnili detí 2.ročníkov ŠKD besedy o šikanovaní, prevencii a následkoch šikanovania. Kpt. Anna Katreničová z PZ SR vo Vranove n. T., opísala deťom rôzne druhy šikanovania, poučila deti ako takému problému predchádzať a ako riešiť náznaky šikanovania. Objasnila deťom aj nový termín - kyberšikana. Ide o šikanovanie prostredníctvom digitálnej komunikácie (mobilmi, cez sociálne siete). Na záver deti potešila propagačnými materiálmi.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI