dec
14

Čaro Vianoc

caro miniPrvé snehové vločky a štipľavý mráz nám dávajú vedieť, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Ich privítanie má rôzne podoby. Jednou z nich sú v predsviatočnom období aj tvorivé dielne. V priestoroch HZOS vo Vranove n/T "Čaro Vianoc" - tvorivé dielne pre žiakov ZŠ a Kluby dôchodcov - dňa 14.12. 2018 pripomenula vôňa perníčkov a melódie kolied. Túto predvianočnú atmosféru zažili naši druháci a tretiaci. Stretli sa tu so seniormi, ktorí im priblížili zvyky našich predkov a tak symbolicky odovzdali posolstvo týchto krásnych sviatkov. Spríjemnením spoločného posedenia bolo zdobenie perníčkov a výroba ozdôb na vianočný stromček.

dec
13

Tretiaci v Prešove

po miniDňa 13.12.2018 sa naši tretiaci vybrali spoznávať mestskú krajinu zaodetú do vianočného šatu. Pre mnohých cesta vlakom bola prvou skúsenosťou v tomto dopravnom prostriedku, ktorý ich priviezol do nášho krajského mesta Prešov. Spoznávali tu predvianočnú nálada v uliciach starého mesta, trhy s tradičnými remeselnými výrobkami, či úzke uličky a historické budovy. Zaujímavou skúsenosťou pre všetkých bola návšteva zážitkovej výstavy Leonardium. Deti sa na nej zoznámili s vynálezmi, umením a vedeckou prácou Leonarda Da Vinci. Exponáty si nielen obzerali, ale mali možnosť vyskúšať si ich, pohrať sa s nimi a zabaviť sa pri mnohých kreatívnych aktivitách, ktoré im poskytli jedinečné a nezabudnuteľné spomienky.

dec
13

Divadelné predstavenie NIKOLA ŠUHAJ

ns miniDňa 13.12.2018 sa naši šiestaci vybrali za kultúrou do neďalekého Prešova. Divadlo Jonáša Záborského nám predstavilo pôvodný slovenský muzikál NIKOLA ŠUHAJ. V tomto muzikáli sa na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, narodil zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život. Žiaci ocenili najmä folklórnu vrstvu, ktorá tvorila prechod medzi magicko-zázračnou a realisticko-autentickou atmosférou. Tanečné choreografie boli pestré, sóla aj skupinové výstupy sa dopĺňali s inštrumentálnou hudbou a spevom. Bol to krásny umelecký zážitok.

dec
13

PYTAGORIÁDA

pyt miniCieľom matematickej súťaže PYTAGORIÁDA je nielen podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti, ale aj podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, či rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike. V tejto súťaži okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov. V kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). A v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo). 

dec
06

Šikana a kyberšikana...

kybersikana miniŠikanovanie je závažný a nebezpečný fenomén nielen dnešnej doby. Šikanovanie v škole je jav starý ako škola sama. V súčasnosti však narastá do väčších rozmerov tým, že vzrastá počet zistených prípadov šikanovania, znižuje sa veková hranice agresora. Šikanovaním označujeme úmysel ublížiť druhému fyzicky, alebo psychicky. Je to napríklad bitie, strkanie, vyhrážanie sa fyzickým útokom, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj ohováranie, nadávky, či vylúčenie zo spoločnosti ostatných, teda spolčenie sa viacerých detí proti jednému. Preto sa dňa 6.12.2018 zúčastnili detí 2.ročníkov ŠKD besedy o šikanovaní, prevencii a následkoch šikanovania. Kpt. Anna Katreničová z PZ SR vo Vranove n. T., opísala deťom rôzne druhy šikanovania, poučila deti ako takému problému predchádzať a ako riešiť náznaky šikanovania. Objasnila deťom aj nový termín - kyberšikana. Ide o šikanovanie prostredníctvom digitálnej komunikácie (mobilmi, cez sociálne siete). Na záver deti potešila propagačnými materiálmi.

dec
03

Beseda o sebapoškodzovaní

bos1 miniSebapoškodzovanie je téma nie ľahká, no o to viac potrebná k verejnej diskusii. Je to správanie, ktorého cieľom je poškodenie telesnej integrity bez vedomého a cieleného zámeru zomrieť. Jedná sa o úmyselné poškodzovanie – zraňovanie vlastného tela alebo jeho časti bez zámeru spáchať samovraždu. Ide skôr o spôsob zvládania svojich emócií, ktoré sa zdajú byť príliš bolestné, aby mohli byť vyjadrené slovami. Vychádzajúc zo štatistík vieme, že postihuje hlavne mladú generáciu. Preto sme sa rozhodli venovať v rámci prevencie aj tejto téme a zrealizovali sme besedu pre našich žiakov 9. ročníka, ktorú viedla Mgr. Martina Jurčová z HZOS. Rozprávali sme o tom, čo je sebapoškodzovanie odborne nazývané automutilácia. Aké sú jeho príčiny, dôsledky, cieľové skupiny a ako sa dá liečiť.

dec
03

Exkurzia CEPT

cept miniDňa 3.12.2018 žiaci 7.A triedy v rámci predmetu technická výchova navštívili špeciálne učebne Katedry techniky, Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Špeciálne učebne boli zriadené prostredníctvom projektu Centrum edukácie a popularizácie techniky. V skratke CEPT. Počas exkurzie mali žiaci možnosť vidieť princípy činnosti rôznych technických zariadení používaných v bežnom živote. Činnosť týchto zariadení bola prezentovaná na základe modelov a rezov skutočných strojov. Vďaka predstaveniu týchto zariadení si žiaci uvedomili postupnosti činnostných zákonitostí ako aj energetických efektivít. V druhej časti mali možnosť vyskúšať si výrobu vlastných výrobkov za pomoci rôznych strojov a zariadení, ako sú napríklad: fréza, sústruh, 3D tlač a podobne. Snahou tohto projektu je pomôcť školám a v čo najvyššej miere splniť požiadavky stanovené Vzdelávacím štandardom učebného predmetu technika pre 5. - 9. ročník základnej školy.

nov
30

Detský čin roka 2018

dcr miniDňa 30. 11.2018 skončilo hlasovanie za najcennejšie detské činy v siedmich kategóriách: Záchrana ľudského života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký čin. Žiaci našej školy sa každú jeseň zapájajú do detskej poroty. Tohto roku to bolo 429 detí. Ktoré detské skutky zarezonovali v srdciach hlasujúcich najmocnejšie, to sa dozvieme 12. decembra 2018. Projekt Detský čin roka je pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

nov
30

Ochranárik

ochr miniHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou privítala dňa 30. 11. 2018 žiakov a ich pedagógov zapojených do výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". V jej priestoroch sa totiž uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola ročníka 2018/19. Predstavitelia Odboru krízového riadenia nášho mesta odovzdali ceny najlepším zúčastneným malým umelcom. Medzi nich patrí aj žiačka našej školy, ktorá získala 1. miesto v kategórii II. stupeň ZŠ s postupom do celonárodného kola, Slávka Palenčíková zo VII. B triedy, ktorú pripravila p. uč. Mgr. M. Borošová. K úspechu srdečne blahoželáme!

nov
30

iBobor

ibobor miniNovemeber už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Tento rok sa na nej zúčastnilo 76 žiakov. Spolu so 77 928 súťažiacimi z 979 škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI