dec
08

Hravo s Mikulášom

mikulas miniVitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.....

Ani tento rok Mikuláš na deti v našej škole nezabudol a dodržali sme mikulášsku tradíciu. Pani učiteľky pripravili pre svojich prváčikov pekný tematický deň, ktorý sa niesol v mikulášskom duchu. Vo svojich triedach si so žiakmi hravou a zábavnou formou zopakovali učivo z jednotlivých predmetov, riešili rôzne zaujímavé úlohy, z prezentácie sa dozvedeli o sv. Mikulášovi, zaspievali pesničku, zatancovali a zarecitovali básničky. Z vreca plného sladkých prekvapení sa ušlo nielen deťom, ale aj pánovi riaditeľovi a pani zástupkyni, tetám kuchárkam, upratovačkám, ujom školníkom, ktorí sa spoločnými silami podieľajú na tom, aby sme sa v škole cítili príjemne. Odmenou pre všetkých boli úsmevy a krásne žiarivé očká na tvárach detí.

dec
08

Všetkovedko

vv miniKto je Všetkovedko? No predsa náš kamarát, ktorý každoročne pre žiakov 2. až 4. ročníka nachystá zaujímavé úlohy, aby našiel najmúdrejších medzi najbystrejšími. O titul Všetkovedko dňa 8.12.2020 zabojovalo 54 odvážnych žiačikov – 17 druhákov, 20 tretiakov a 17 štvrtákov. Pracovali usilovne, a preto veríme, že sa budú zo svojich úspechov tešiť. O najlepších z nich vás budeme informovať hneď po zverejnení výsledkov organizátormi súťaže. Všetkým súťažiacim už teraz blahoželáme za odvahu a ochotu robiť niečo pre svoje napredovanie.

dec
04

USMERNENIA a POKYNY od 7.12.2020

Na základe konzultácii s RÚVZ Vranov nad Topľou, v súlade s pokynmi a usmerneniami Ministerstva školstva, nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 7. novembra 2020 nasledovne:

 • 1. stupeň naďalej pokračuje v klasickej prezenčnej forme výučby podľa rozvrhu
 • 2. stupeň pokračuje v dištančnej forme - viac informácii nájdete na odkaze → Dištančné vzdelávanie

PREZENČNÁ FORMA - 1. stupeň

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 4. ročníka
    príchod - VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
   → odchod VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h.  Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do odvolania nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!

NEZABUDNITE: Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Vážení rodičia a žiaci!

Vedenie školy Vás chce požiadať o maximálnu zodpovednosť a súčinnosť pri účasti Vašej dcéry/syna na vyučovacom procese, prihliadajúc na zdravotný stav členov Vašej rodiny. Ďakujeme.

dec
03

13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

sjl mini13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2020/2021 sa konal naozaj netradičným spôsobom.
Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej „SK OSJL”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k realizácii okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. Toto usmernenie malo za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodnom a vychádzalo z Organizačného poriadku OSJL, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

nov
27

Celoslovenské kolo súťaže Jesenný WocaBee šampionát

wocabee miniPočas súťažného týždňa 24.-27.11.2020 sa skupina žiakov 7.B zúčastnila celoslovesného kola v učení sa slovíčok, súťaže Jesenný WocaBee šampionát. Nahrala v priemere na žiaka denne 6210 WocaPoints (bodov) a tým získala 4.miesto v celoslovenskom kole. Medzi top 50 žiakmi Slovenska sú aj naši žiaci: Boris Lešňanský, ktorý sa umienstnil na krásnom 12. mieste, Adrián Lešňanský, ktorý sa umiestnil na 13. mieste a Matej Lešňanský, ktorý sa umiestnil na 14. mieste. Všetci nahrali viac ako 53000 bodov počas súťažného týždňa.
Celej skupine ďakujeme za krásnu a usilovnú reprezentáciu školy počas súťaže, za spoluprácu a spolupatričnosť, ktorou si vybojovali postup až do celoslovenského kola.

nov
27

I-Bobor 2020

ibobor miniNovember už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu s 55 064 súťažiacimi z 804 škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Tento rok sme kvôli pandemickej situácii súťažili online dištančne z domu. Súťažili sme v 4 kategóriách. Z 300 zúčastnených súťažiacich našej školy bolo až 115 úspešných, a to 31 z 1. stupňa a 84 z 2. stupňa. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

nov
27

Chutné maľovanie

mih sutaz miniCentrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva školstva Slovenskej republiky aj v tomto školskom roku pripravilo pre žiakov základných škôl a ich učiteľov možnosť zapojiť sa do súťažno-vzdelávacích aktivít pod názvom Hovorme o jedle. V rámci VIII. ročníka sa nezabudlo ani na mladých umelcov, ktorí vizuálne stvárňovali svoje predstavy na jednu z piatich tém týkajúcich sa problematiky potravín vo výtvarnej aktivite Chutné maľovanie. Práca nášho žiaka Matúša Mihališina zo VII. C (pod vedením p. uč. Mgr. M. Borošovej) zaujala porotu najviac a v téme Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek sa stal v II. kategórii celoslovenským víťazom. Srdečne blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa tvorivej chuti do maľovania.

nov
26

Anglická olympiáda

anj olymp logo miniNapriek platným protipandemickým opatreniam a súčasnému dištančnému vzdelávaniu sa na našej škole v dňoch 25. a 26.11.2020 konalo školské kolo olympiády anglického jazyka. Prebiehalo netradične online formou s využitím aplikácie Teams. Úlohou súťažiacich bolo zvládnuť písomnú, teoretickú časť, ako aj praktickú, ústnu časť. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1A (žiaci 5.-7.ročníka) a 1B (žiaci 8.-9.ročníka). V kategórii 1A súťažilo 5 žiakov a v kategórii 1B 2 žiačky. Víťazkou 1.kategórie sa stala žiačka 7.B Stela Saladiaková, ktorú pripravovala Mgr. Paula Kováčová. V kategórii 1B zvíťazila žiačka 9.A Anna Rozkošová pod vedením Mgr. Zuzany Mičejovej. Školské kolo olympiády pomohli zrealizovať Mgr. Jana Juhaščíková, PhD. a Mgr. Zuzana Mičejová.
Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme, aby nás úspešne reprezentovali na obvodovom kole.

nov
24

Dištančné vzdelávanie žiakov - Základná škola Sídlisko II 1336

Riaditeľ ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy MŠVVaŠ SR

p r e c h á d z a

od 25. 11. 2020 do 4. 12. 2020 na 1. stupni ZŠ na dištančné vzdelávanie
z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 u pedagogického zamestnanca školy.

Podľa usmernenia RÚVZ prijímame tieto opatrenia:
• Vyučovanie na 1. a 2. stupni bude prebiehať dištančnou formou.
• Vstup do budovy školy pre pedagogických zamestnancov, žiakov, rodičov a iných osôb je prísne zakázaný!
• Stravovanie v školskej jedálni sa nebude poskytovať. Všetci žiaci školy a zamestnanci sú z obedov odhlásení.
• V termíne od 30. 11. do 4. 12. 2020 dôsledná dezinfekcia školy.

Prosíme zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení sledovali zdravotný stav svojich detí a prípadné informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu konzultovali s obvodným pediatrom a bezodkladne informovali triedneho učiteľa.

Žiakov a zamestnancov ZŠ Sídlisko II žiadam, aby sa v období od 25.11.2020 do 4.12.2020 zdržiavali v domácej izolácii. Nástup žiakov a pedagogických zamestnancov do školy je plánovaný na pondelok 7. 12. 2020. Bližšie informácie budú zverejnené na webstránke školy a zaslané cez aplikáciu EduPage.

Ďakujem za porozumenie.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ ZŠ Sídlisko II 1336
Vranov nad Topľou

nov
23

POSTAVÍM SI HRAD

psh miniŽe sa dá spojiť matematika s vlastivedou sa presvedčili žiaci 3. ročníka dňa 23.11.2020 na matematicko-vlastivednej súťaži. Mala názov „Postavím si hrad.“
Súťažiaci v štyroch kolách predviedli svoje vedomosti, zručnosti, postreh. V prvom kole museli dokázať aké slovenské hrady poznajú a koľko ich poznajú. V druhom kole mali spoznať názov hradu podľa nápovedy. V treťom kole predviedli zručnosti v stavaní hradov z kociek podľa plánu. Štvrté kolo bolo o postrehu a pre zábavu. Pozorovali jednoduchý obrázok hradu, ktorý potom mali so zaviazanými očami čo najpresnejšie nakresliť.
Kde sa súťažilo? V tretiackych triedach. Víťazmi boli všetci, ktorí s odvahou súťažili.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI