okt
25

Medzinárodný deň školských knižníc

mdsk mini„Kto nemiluje knihy, nemiluje múdrosť. Kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“ J.A. Komenský,
„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ John Ruskin,
„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“ Maxim Gorkij.
Aj takéto citáty zazneli medzi štvrtákmi pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Žiaci hravo prezentovali vopred pripravené projekty o tom, ako vzniká kniha. Zábavnou formou si tiež preverili svoje vedomosti v kvíze zameranom na čítanie s porozumením a na záver zdramatizovali rozprávku o kozliatkach. Hlavným cieľom bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihám, školskej knižnici a k čítaniu.

okt
22

Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené....

dj miniDňa 22.10.2018 si naši prváčikovia pripomenuli Deň jabĺk rôznymi aktivitami. Projektovým vyučovaním, skladaním jablkového puzzle, modelovaním jabĺčok, prekonávaním jablkodráhy a jablkopočtami. Na záver nechýbala šťavnatá ochutnávka tohto zdravého ovocia a sladkých zdravých dobrôt. V tento deň si druháci na hodinách vypracovali pracovné listy, kde sa dozvedeli o význame jabĺk pre zdravie človeka. Ochutnali jablkovú šťavu, detskú výživu aj čerstvé jablko. Súťažili o najkrajšie doma vypestované jabĺčko.

okt
19

Plody jesene

plodjes miniJeseň je obdobie plné farieb, babieho leta a bohatého výberu dozrievajúcich plodov. V tomto období príroda ponúka veľa možností pre obohatenie tela i ducha každého človeka. Šikovné ruky našich žiakov, za pomoci rodičov a pedagógov, vytvorili z bohatého výberu prírodného bohatstva jesene nádherné obrazce, ktoré sme mohli obdivovať v dňoch od 8. do 19. októbra 2018 v priestoroch našej školy na už tradičnej výstavke, ktorú každoročne pripravujeme pod názvom "PLODY JESENE".

okt
16

Čarovná farbička

cf miniČarovné farbičky opäť po roku kúzlili dňa 16.10.2018. V to októbrové popoludnie sa zišli naši zanietení umelci ( žiaci 1. - 8. ročníka), aby rôznymi výtvarnými technikami zobrazili myšlienku tohto ročníka výtvarnej súťaže "Keby som bol kúzelníkom".
Súťažiacim vôbec nechýbali čarovné paličky, tie nahradili farbičkami a štetcami a vytvorili veľmi zaujímavé výtvarné práce. Milým spestrením atmosféry súťaže bola aj aktívna účasť detí z MŠ Okulka a Sídlisko II, za čo im veľmi pekne ďakujeme!

okt
15

Vzťahy v triede

vzvt miniV každej triede sa nachádza rôzne zoskupenie žiakov. Nájdeme v nej obľúbené, neobľúbené, až odmietané deti. Dokonca sa časom objaví aj neformálny vodca triedy. Samozrejme, stáva sa to. Imponuje im práve preto, že odvráva učiteľom, porušuje pravidlá, nezáleží mu na známkach, nerešpektuje autority, nemá disciplínu, sebakontrolu. Keď niečo vymyslí, vie pre to získať veľa spolužiakov. Disciplínu v triede vedia narušiť aj odmietané deti, pretože si chcú získať lepšiu pozíciu a chcú byť obľúbenými alebo aspoň prijatými. Úplne najhoršia vec, čo sa dieťaťu v triede môže stať je, ak je prehliadané. Nikoho nezaujíma, nikomu nechýba. Dieťa býva potom z toho nahnevané a rieši to často neprijateľnými spôsobmi.

okt
15

Príroda lieči

prili miniUž naše staré mamy vedeli, že drobné poranenia a choroby sa dajú liečiť bylinkami, či prírodnými masťami. Ako využívať rôzne bylinky a liečivé rastliny sa deti v ŠKD dozvedeli od našej pani vychovávateľky „bylinkárky“ M. Holpovej. Deťom porozprávala o liečivých rastlinách, ktoré rastú v našom okolí, a ktoré nám môžu poslúžiť aj ako prevencia proti rôznym chorobám. Milé a poučné stretnutie vzbudilo záujem o bylinky, rastúce v našom okolí.

okt
15

Návšteva žiakov zo spojenej školy

sspp miniŽiaci zo Spojenej školy na Budovateľskej ulici, spolu so svojimi učiteľmi prijali pozvanie na prehliadku výstavy plodov jesene, ktorú už tradične pripravili žiaci a učitelia našej školy. Úsilie malých tvorcov odmenili milým darčekom, ktorým sa nám bude pripomínať ich návštevu.

okt
12

Exkurzia v Zamagurí

sl miniPekný slnečný deň, 12. október, umožnil žiakom 7. ročníka spoznávať prírodné krásy Zamaguria.
V rámci geograficko-dejepisnej exkurzie sa žiaci oboznámili s Národným parkom Pieniny. Navštívili múzeum V Červenom kláštore, kde ich zaujal okrem iného aj život kartuziánskych mníchov. Absolvovaním prehliadky hradu v Starej Ľubovni spoznali históriu hradu a jeho panovníkov, dozvedeli sa o živote Mórica Beňovského ako aj históriu výroby piva. Žiaci prežili slnečný a odbornými informáciami obohacujúci deň.

okt
12

Šiestaci na návšteve v archíve

ar6 miniV dňoch 11. a 12. októbra 2018 žiaci šiesteho ročníka navštívili Archív vo Vranove nad Topľou. Rozširovaniu ich vedomostí sa venovali pracovníčky: Mgr. Martina Čech-Špireková, Mgr. Miroslava Petríková a Mgr. Daniela Ihnátová. Žiakom vysvetlili aktivity spojené s archívnictvom vo všeobecnosti a špecifiká pracoviska vo Vranove n/T. Pracovníčky pri výklade používali kópie dokumentov, ale žiaci sa dostali aj do priestorov s mobilnými regálovými systémami, kde je uskladnený depozitár. Šiestaci získali konkrétnu predstavu ako archív zhromažďuje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty.

okt
06

Výstup na hrad Čičva

cicva miniV rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa uskutočnil už 28. ročník výstupu na 101 slovenských hradov a zámkov. Október – mesiac hradov Slovenska sa stal aj pre náš región tradičný a pri tejto príležitosti naši malí turisti v sobotu 6. októbra 2018 vystúpili na hrad Čičva. Nenáročným výstupom sa dostali na nádvorie hradu, kde sa oboznámili s jeho históriou, vyskúšali si akú ťažkú výstroj mali stredovekí rytieri a zakúpením magnetky podporili rekonštrukciu zrúcanín hradu.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI