mar
12

Rozprávková štafeta

rozsta miniKde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, siedmimi dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial... Tieto slová máme určite všetci vryté hlboko v pamäti, lebo týmito slovami začínajú takmer všetky rozprávky. Rozprávky a príbehy majú v živote detí výnimočné a nezastupiteľné miesto. Umožňujú deťom vstup do nových svetov, vyvolávajú v nich pocity pohody, ktoré posilňujú ich dôveru a istotu.
A touto známou vetou sa začalo v ŠKD piatkové rozprávkové odpoludnie s názvom Rozprávková štafeta. Deti putovaním z rozprávky do rozprávky stretli množstvo rozprávkových bytostí a plnili veľa zaujímavých úloh. Bohatý program predviedli všetky oddelenia klubu.

Deti v nich sledovali rozprávkové prezentácie, hádali rozprávkové hádanky, tvorili leporelá, vyrábali záložky do kníh aj vlastné knihy, písali rozprávkový príbeh, kreslili ilustrácie, hľadali rozprávkové dvojice a lúštili rozprávkové tajničky. Všetky tieto zábavné i poučné aktivity mali podporiť vzťah detí k čítaniu a vzbudiť ich záujem o knihy.

 • 1.A c
 • 1.A h
 • 1.B b
 • 1.B e
 • 1.C a
 • 1.C b
 • 1.C e
 • 1.D c
 • 1.D e
 • 1.D
 • 1.E a
 • 1.E d
 • 2.A a
 • 2.A b
 • 2.A c
 • 2.B a
 • 2.B b
 • 2.B c
 • 2.C a
 • 2.D b
 • 2.D d
 • 2.Da
 • 3. C b
 • 3.A a
 • 3.B a
 • 3.C a
 • 3.D a

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI