mar
31

22. marec - Svetový deň vody

dv miniVoda je základnou podmienkou života. Pre každého voda znamená iné, no nevyhnutná je pre všetkých. Témou tohtoročného svetového dňa vody, ktorý si na celom svete pripomíname 22. marca, je: Čo pre teba znamená voda?
Niektoré aktivity ku Dňu vody prebiehali už v minulom týždni, keď žiaci tvorili výtvarné práce na tému Vodný svet. V prezentáciách sa dozvedeli o skupenstvách vody, jej význame, výskyte, využití i ochrane.
Ani online vyučovanie neodradilo žiakov a deň vody si pripomenuli v „modrom“ rôznorodými aktivitami. Téma vody sa prelínala všetkými online vyučovacími hodinami.

S Kvapkou a Kvapkom absolvovali kvíz plný hádaniek, tajničiek, vodu vyhľadávali v prísloviach, porekadlách, pranostikách i textoch piesní. Malí umelci sa mohli realizovať pri kreslení, vyrábaní čeleniek, origami zvieratiek, ale i pri tvorbe básní o vode. Fantáziu si rozvíjali pri dokončení príbehu Dobrodružstvo kvapky Aničky Priesvitnej, tvorili, písali aj ilustrovali. Pani učiteľky pripravili zaujímavé, ale aj poučné pracovné listy (Pod)vodné nezmysly, Kde všade sa ukrýva?, Čo o vode vieme. Starší zvládli aj pojmové mapy a projekty s témou VODA. Spoločne vyhľadávali rôzne spôsoby šetrenia vodou. Vodná matematika priniesla žiakom aj úlohy z reálneho života. Riešili, koľko vody sa ušetrí v domácnostiach pri preferovaní sprchovania pred kúpaním, umývaním riadu v umývačke alebo pod tečúcou vodou a podobne. Žiaci sa zapojili aj do bádania a experimentovali s vodou. Jednoduchým pokusom dokázali ako voda prúdi celou rastlinou ale skúmali aj rozpustnosť látok vo vode.
Na hodinách sme nezabudli zablahoželať vode k jej dnešnému sviatku a tak si pripili so svojimi spolužiakmi pohárom čistej vody. Na zdravie!

 • 16164096648731916941872001998872
 • 1A
 • 1Cch
 • 1Cd
 • 20210322_134425
 • 20210322_144747
 • 4 voda
 • 4.D
 • 4B
 • 5 voda
 • DEŇ VODY 8
 • Deň_vody_Kočišová_Sandra_2_C
 • Deň_vody_Lajčáková_Sofija_2_C
 • Foto voda
 • ID
 • II. A Modrý deň 1
 • II. A Modrý deň
 • III.BC
 • III.D
 • IMG_20210322_075636142
 • IMG_20210322_103222
 • IMG_20210322_103538
 • IMG_20210322_110825_resized_20210322_125308608
 • IMG_20210322_120125
 • IMG_20210322_120219
 • IMG_20210322_120237
 • IMG_20210322_124211
 • IMG_20210322_124316
 • IMG_20210322_124925_resized_20210322_125307788
 • IMG_20210322_132521
 • IMG_20210322_133937
 • IMG_20210322_142537
 • IMG_20210322_173041
 • IMG_20210322_194706
 • IMG_20210323_103904
 • IMG_8328[1]
 • IMG_8351[1]
 • IMG_8861
 • IMG_8869
 • IMG_8870
 • IMG_8872
 • Pokus - Na konci
 • Simon kvapka
 • VODA Š
 • Vanessa kvapka
 • Voda PR (1)
 • Zdravá voda 1
 • kola 2
 • picture (1)
 • picture
 • picture1
 • picture3
 • pokus
 • thumbnail_IMG_20210322_123335

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI