mar
31

Internetová bezpečnosť detí a mládeže

hero miniDigitálne technológie sú súčasťou nášho každodenného života. Už si ani nevieme predstaviť deň bez toho, aby sme nezobrali mobil do ruky alebo sa nepozreli na internet. Trávime veľa času na sociálnych sieťach, četovaním s kamarátmi, pozeraním filmov, či počúvaním hudby. Nakoľko sme ale na internete v bezpečí?
Práve na túto tému bol zameraný webinár, ktorého sa 31.3.2021 zúčastnili žiaci 8. ročníka. Lektorom tohto webinára bol Ing. Viktor Šoltés, PhD. zo Žilinskej univerzity. Hneď na začiatku prednášky predstavil žiakom niekoľko cudzích výrazov, ako sú: cyberbullying, cyberstalking, catfishing, flaming, hoax, malware a mnoho iných. Zvýšenú pozornosť venoval výrazu grooming, čo predstavuje praktiku, pri ktorej dospelá osoba kontaktuje dieťa online, zväčša s použitím falošného profilu. Na tento podvod má tzv. groomer viacero dôvodov. Môže dieťa zneužiť a speňažiť jeho fotografiu, ktorá bola určená na jeho osobné sexuálne potešenie alebo ho môže vydierať. Uvedomme si, že je to trestný čin.

Cieľom tohto webinára bolo vysvetliť žiakom, aby nikdy neposielali svoje nevhodné fotky alebo videá na sociálne siete a zvlášť ľuďom, ktorých nepoznajú. Ak si myslia, že ich kontaktoval groomer, nesmú pokračovať v konverzácii, musia vyhľadať pomoc a osobu nahlásiť. Prípadne, ak sa chcú so svojím problémom zveriť odborníkovi, môžu zatelefonovať na detské linky alebo napísať e-mail. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdu žiaci v priloženej fotografii. Preto si zapamätáme: všetko, čo zverejníme na internete, prestáva byť súkromné.
Tento webinár sprostredkoval pre našich žiakov Mgr. Martin Jurica, ktorý je koordinátorom programov prevencie kriminality na regionálnej úrovni v Prešove. A tiež je koordinátorom národného projektu: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Tento projekt má na starosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

  • webinar_1
  • webinar_2
  • webinar_3

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI