apr
08

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo

hk mini„Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahnete závesy a zavriete okenice, tak vám slnko do bytu nelezie, lenže je to vaša chyba, že chcete žiť potme.“ (Jan Werich)

Slovo je prejavom myšlienky, ale jeho vyslovenie predpokladá aj vyjadrenie pocitu, emócie, vzťahu. Oddávna bolo aj spôsobom skrášľovania, zjemňovania a spríjemňovania medziľudských vzťahov. Tejto podobe slova sa osobitne venovali niektorí jednotlivci, ktorí ho svojou tvorbou a narábaním so slovom povýšili na umenie. Aj my sme medzi seba pustili slnko, roztiahli sme závesy a otvorili okenice. Aj keď netradične, predsa sme si len našli spôsob, ako na umenie nezanevrieť, nezabudnúť, ale naďalej ho rozvíjať v našich srdciach, prezentovať ho medzi sebou.

Dvadsaťtri nadšencov slnka súperilo medzi sebou v umeleckom prednese poézie a prózy, vydali sa na objaviteľskú cestu, na ktorej sa s nami chceli podeliť so svojimi zážitkami i poznaním. Živý ľudský hlas vyzdvihuje i tie vlastnosti, ktoré nie sú v texte vyznačené a tým nás posúva na inú významovú rovinu.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pochopili tento význam a snažili sa pustiť čo najviac slnka medzi nás. Všetci ste víťazi, všetci si zaslúžite náš obdiv a uznanie. Hodnotenie poroty bolo náročné, a preto aj trochu netradičné. Do okresného kola nás pôjdu reprezentovať:

 

I.kategória: poézia- Emma Tomková( 4.D )
próza – Daniel Berta ( 4.A )
II.kategória: poézia- Tamara Furková ( 6.C )
próza – Noemi Mitriková ( 5.A )
Alexandra Mižovová ( 6.C ) – cena poroty
III.kategória: poézia – Anežka Tatárová ( 9.A )
próza – Juliána Tarčinská ( 8.C )

Zlaté pásmo: Stella Lompartová ( 9.C ), Jana Duhoňová ( 9.A ), Nina Arendášová ( 8.C ), Vanesa Majerníková ( 6.D ), Dominika Šaffová ( 6.D ), Katarína Zajícová ( 5.C ), Lucia Mišková ( 5.C )
Strieborné pásmo: Natália Farkašová ( 9.C ), Zoja Kamila Durkajová ( 9.B ), Ján Šmatko ( 8.B ), Dominika Petríková ( 6.A ), Anna Klimkovská ( 6.C ), Alex Antuš ( 6.D ), Diana Sopková ( 5.C ), Monika Juhásová ( 5.B ), Bianka Lukáčová ( V.C )

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI