Výberové konanie

sep
24

„Vyskúšaj to! Je to veda.“

vedkur miniTento rok sa festival vedy uskutočnil 24.9.2021, avšak, kvôli pandémii COVID-19 prebiehal v interaktívnom online štúdiu a bol doplnený o zaujímavé aktivity na školách.
Tohtoročné motto „Vyskúšaj to! Je to veda.“, umožnilo žiakom prostredníctvom pokusov na hodine biológie ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Set Vedecký kuriér Biológia pre žiakov nám umožnil extrakciu vlastnej DNA a kultiváciu baktérií použitím živnej pôdy a Petriho misiek.
Aj týmto spôsobom sme poukázali na potrebu verifikovania teoretických poznatkov, kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania.

 • IMG_20210927_124524
 • IMG_20210927_124952
 • IMG_20210927_130358
 • IMG_20210927_130422
 • IMG_20210927_130430
 • IMG_20210927_130935
 • IMG_20210927_131339
 • IMG_20210927_131918
 • IMG_20210927_132155
 • IMG_20210927_132214
 • IMG_20210927_132400
 • IMG_20210927_132411
 • IMG_20210927_132423
 • IMG_20210927_135814

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI