apr
13

Ďakujeme, Eductech!

eductech miniVďaka podpore neziskovej organizácii Eductech sa nám podarilo zakúpiť nové 3D tlačiarne. Naši žiaci sa nimi technicky vzdelávajú, napredujú a precvičujú svoju priestorovú orientáciu. Tento moderný spôsob výučby umožňuje žiakom vytvárať skutočné predmety, ktoré si najskôr sami navrhli vo virtuálnom prostredí. Vycibrená priestorová orientácia im pomáha aj medzipredmetovo, napríklad na geometrii, kde počítajú objemy a povrchy kocky, kvádra, hranola, gule, valca, ihlana... a prepájajú tak virtuálny a skutočný priestor.
Prepojenie virtuálneho a reálneho sveta je v súčasnosti veľmi dôležité, dbáme o to, aby sa deti neorientovali len na virtuálny svet a kamarátov ňom, keďže pandemická doba ich nechtiac do virtuálneho sveta často uzamkla. Spôsob zhmotnenia virtuálnych predmetov je tak pre žiakov stále akýmsi mementom, že hmatateľný a naozajstný predmet, či svet je nenahraditeľný a krásny.
Našu spoluprácu s Eductech si môžete pozrieť v týchto linkoch:
https://www.facebook.com/eductech.sk/posts/1853546628178237
https://www.eductech.sk/novinky/bez-eductechu-by-na-vranovskej-zs-na-sidlisku-ii-nemali-3d-tlaciarne-sme-radi-ze-sme-mohli-pomoct/

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI