Výberové konanie

Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Na súde... Administrátor 260
Olympiáda ľudských práv Administrátor 264
Návšteva gréckokatolíckeho chrámu Administrátor 264
Módna prehliadka Administrátor 302
Sneh v máji? Administrátor 301
Milan Gešperik v celoslovenskom finále IQ olympiády Administrátor 286
Slávici z lavice Administrátor 317
Tretie miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži "Galéria talentov" Administrátor 246
Kvet klasik – úspech v krajskom kole Administrátor 287
Otváranie studničky Administrátor 240
„Du ju spík ingliš?“ Administrátor 279
Biblia očami detí a mládeže Administrátor 247
Dukla symbol priateľstva národov Administrátor 302
1. miesto v Matematickej olympiáde Administrátor 255
Stalagmit či stalaktit? Administrátor 325
„Englishstar“ Administrátor 303
Exkurzia v Hanušovciach nad Topľou Administrátor 325
Päťdesiatka pokusmi do farieb odetá Administrátor 288
Farebné blahoželanie „Dvojke“ Administrátor 290
Päťdesiatkrát inak na hodinách SjL Administrátor 296
IT päťdesiatka Administrátor 295
McDonald´s cup 2021/2022 Administrátor 412
Návšteva v knižnici Administrátor 228
Deň matiek v ŠKD Administrátor 278
Biologická olympiáda Administrátor 235
Včely, včielky, včeličky Administrátor 241
Miesto, kde zastal čas Administrátor 235
50ka na hodinách informatiky Administrátor 274
Výberové konanie na učiteľa matematiky Administrátor 292
50ka pre zdravie Administrátor 299

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI