okt
28

Výtvarná súťaž „Včely a včelár očami detí“

vcela miniUž kedysi dávno ktosi povedal, že keď na svete nebudú včely, tak ľudstvu zostávajú asi štyri roky života. Prečo sú také dôležité? Bez včiel by došlo k narušeniu ekosystému, bez včiel by malo asi 20 tisíc druhov rastlín problém sa rozmnožiť a ďalej existovať. Prírodné podmienky by sa tak zmenili, že ľudia by nemuseli byť schopní prežiť. Z dlhodobého hľadiska má na Slovensku chov včiel u mladých ľudí klesajúci záujem, preto aj prostredníctvom výtvarnej súťaže „Včely a včelár očami detí“ môžeme u detí vzbudzovať záujem o včielky a učiť ich, prečo sú také dôležité.
Do súťaže, ktorú organizoval Slovenský zväz včelárov pri príležitosti 3. ročníka výstavy včelárstva Vranovských medových dní, sa zapojili aj žiaci našej školy a boli úspešní.

V II. kategórii získala:
2.miesto Tamara Mihočová z 1.C, pod vedením pani učiteľky PaedDr. Anny Brckovej,
3.miesto Alžbeta Šuflitová z 3.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Raškovskej.

V III. kategórii získala:
1.miesto Nela Šestáková z triedy 6.B
2.miesto Laura Mandulová z 9.C
cenu primátora za priestorovú prácu získala Victoria Lajčáková zo 6.D
cenu predsedu ZO SZV Noemi Mitriková z triedy 7.A
cenu primátora získala Miroslava Petrová z triedy 6.A,
všetky pod vedením pani učiteľky Mgr. Margaréty Borošovej.
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

  • thumbnail_IMG_20221021_082157
  • thumbnail_IMG_20221021_082213
  • thumbnail_IMG_20221021_082246
  • thumbnail_IMG_20221021_082424
  • thumbnail_IMG_20221021_082445
  • thumbnail_IMG_20221021_095645
  • thumbnail_IMG_20221021_100928
  • thumbnail_IMG_20221021_101247
  • thumbnail_IMG_20221026_002626
  • thumbnail_IMG_20221026_002707

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI