nov
14

Dovidenia v krajskom kole!

stur mini(Úspech v okresnom kole Olympiády zo SjL)
Vo štvrtok 10. novembra sa naši ôsmaci a deviataci zapotili pri riešení úloh nezávislého testovania Komparo. Stellka Saladiaková z IX.B však mala oveľa náročnejšiu úlohu – reprezentovať Dvojku na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Osobitosťou tejto olympiády je, že základnú školu môže reprezentovať jediný žiak. Z 9 zástupcov okresných ZŠ v kategórii C (8. – 9. ročník) v náročnom trojkolovom vedomostnom a rétorickom súboji Stellka získala najvyšší počet bodov, postúpila do krajského kola a vo februári 2023 jej všetci budeme opäť držať palce! Ďakujeme za to šťastie, že na Dvojke máme veľa šikovných, múdrych a húževnatých žiakov a že pre pedagógov bolo ťažké vybrať iba jedného reprezentanta. Veríme, že Stellkini spolužiaci nás rovnako potešia nadpriemernými výsledkami v Kompare.
15. ročník OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry organizovalo CVČ vo Vranove nad Topľou, žiačku pripravovala p. uč. Mgr. K. Tichá.

  • foto

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI