dec
04

Technicky zruční dvojkári

technika miniDvojka formuje žiakov všestranne, preto okrem klasických vedomostných olympiád, či výtvarných a pohybových súťaží sa žiaci pod vedením pedagógov zapojili aj do olympiády, ktorá preverila ich technické vedomosti a zručnosti. V priestoroch SOŠ drevárskej sa 24. novembra konal 13. ročník okresnej technickej olympiády. Tento ročník bol obohatený o tím žiakov našej školy a ten tvorili Martin Pohlod z IX.A a Michael Kozák z VIII.D, ktorí súťažili v kategórii A.

Olympiáda pozostávala z 2 častí: vedomostného testu, ktorého úspešné zvládnutie posunulo súťažiacich k praktickej časti. V nej mali podľa pokynov a predlohy vyrobiť výrobok. Porota hodnotila dokončený výrobok z rôznych hľadísk – precíznosť výroby, estetika, presnosť a funkčnosť výrobku. V náročnom hodnotení náš nováčikovský tím olympiády získal skvelé 3. miesto.
Blahoželáme! Remeslo má zlaté dno, a preto svoju zručnosť raz určite využijú.

 

  • 1a
  • 2

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI