dec
07

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

onej miniVo štvrtok, 24. novembra 2022, sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v kategórii 1A si popoludní mohli overiť svoje schopnosti v tejto náročnej jazykovej súťaži. Potešili sme sa pomernej veľkej účasti. Dvanásť žiakov absolvovalo najprv písomnú časť a tí najúspešnejší aj ústnu časť. Čítanie s porozumením, gramatický test, ústny prejav a opis obrázka potrápili aj tých najzdatnejších.
Tretie miesto patrí Márii Sabolovej, žiačke VIII. D triedy, druhé miesto potešilo Alexandru Gajdošovú, žiačku IX. A triedy a prvenstvo si odniesol Samuel Miško, žiak IX. C triedy. Prví dvaja postupujú do okresného kola a budú reprezentovať našu školu. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im dostatok síl, motivácie a chuti do ďalšej prípravy a učenia sa. Deutsch macht Spaß, učenie nemčiny je zábava, a každý účastník školského kola preukázal záujem a svoje doterajšie vedomosti i jazykové zručnosti. Všetkým patrí pochvala a veríme, že nemčina si ako druhý cudzí jazyk získa svoje postavenie a uznanie, aké jej v celoeurópskom priestore patrí.
Viel Glück, unsere Schüler! (Veľa šťastia, naši žiaci!)

  • IMG_20221124_141959
  • IMG_20221124_142004
  • IMG_20221205_095138

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI