dec
10

Medovníkový domček ako ho nepoznáme

djzKde bolo, tam bolo... na Mikuláša to bolo. Naši piataci a šiestaci sa vybrali do prešovského Divadla Jonáša Záborského na adaptáciu známej rozprávky bratov Grimmovcov, ktorú poplietol neposedný žiak Florián. Fantáziu detí podporili neobyčajné vtipné detaily rozprávky, kde napríklad nie, nie... Janíčko a Marienka sa nestratili v hustom lese, ale uleteli šarkanom. A vedeli ste, že v rozprávkovom lese pôsobí televízna redaktorka/influencerka Vrančeska Krákavá, veľmi zakrákaná, vtipná a zvedavá vrana? Kontakt s publikom a výnimočné výkony hercov, ktorí sa premenili na skutočné rozprávkové bytosti, žiaci odmeňovali pravidelným potleskom a smiechom. 7 tried piatakov a šiestakov boli poväčšine v divadle prvýkrát, a preto si jeho priestory a atmosféru naplno užívali. Veríme, že už žiadne obmedzenia nezastavia našich žiakov v kultúrnom vyžití a návštevách podujatí takéhoto druhu. Za tento zážitok ďakujú učiteľkám slovenského jazyka a literatúry.

  • 20221206_103450
  • 20221206_103505
  • Image
  • Image[1]
  • Image[4]
  • Image[5]
  • Image[6]

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI