dec
16

Medzinárodný deň hôr

tatry miniMedzinárodný deň hôr bol vyhlásený 11. decembra 2003 na Valnom zhromaždení OSN.
Symbol Medzinárodného dňa hôr sa skladá z troch rovnostranných trojuholníkov vyrastajúcich z pomyslenej čiary. Prevažne čierne trojuholníky znázorňujú hory, prvý zľava má modrý diamant na vrchole, ktorý symbolizuje ľadovce a snehovú pokrývku, dávajúcu životodarnú vodu. Kruh vo vnútri prostrednej hory znázorňuje surovinové zdroje a zelená plocha v časti tretej hory predstavuje plodiny a poľnohospodársku produkciu v horských oblastiach.
Tento deň si pripomenuli aj naši štvrtáci. Na vyučovacej hodine bádali nad zaujímavými aktivitami, pracovali v skupine aj samostatne, pozerali dokumentárny film a čítali z literatúry zaoberajúcej sa touto témou. Cieľom tohto dňa je vytvárať povedomie o význame hôr pre kvalitu ľudského života a prírodnej rovnováhy na Zemi. Taktiež poukázať na ľudí žijúcich v horských oblastiach, na pôvodných obyvateľov hôr a upriamiť pozornosť ostatných ľudí na nich.

  • obr
  • received_1341349303371277
  • received_3489322044624153
  • received_521819559890219
  • received_704077984320080
  • received_824316305312486
  • thumbnail_IMG_20221212_115342
  • thumbnail_IMG_20221212_115354
  • thumbnail_IMG_20221212_115423
  • thumbnail_IMG_20221212_115806

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI