apr
27

Postup na kraj v Biologickej olympiáde

biolymp miniV polovici apríla sa v Centre voľného času konala biologická olympiáda tentokrát kategória E, ktorá v sebe zahŕňala odbornosti botaniky, zoológie a geológie. Naši úspešní riešitelia školských kôl sa popasovali s náročnými úlohami a stali sa tak úspešnými riešiteľmi aj okresného kola. Latinské názvy rastlín a živočíchov, vlastné zbierky či vedomosti nad rámec obsahu vyučovania, boli náročnou výzvou, napriek tomu naši šikovní dvojkári zdolali aj túto ťažkú úlohu. Katarína Kačerová (IX.C) sa v odbornosti geológia umiestnila na 1. mieste a Zuzana Oslovičová (VIII.A) sa umiestnila v odbornosti zoológia na 2. mieste.
Dievčatám blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. Nina Štegerová v odbornosti botanika skončila na 4. mieste a Matthias Filip Popaďák v odbornosti zoológia bol úspešným riešiteľom na 12. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy. Žiakov pripravovala p. uč. Štefanková.

  • IMG_20230413_083603
  • IMG_20230413_083625
  • IMG_20230413_083632
  • IMG_20230413_083643
  • IMG_20230413_083731
  • IMG_20230413_093705

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI