Výberové konanie

apr
28

Turisti v Prešove

uc miniV sobotu (22.4.2023) sa deti z Turistického krúžku a krúžku Hravá turistika vybrali na výlet do nášho krajského mesta Prešov. Ich cieľom bola návšteva Hvezdárne a Planetária v Prešove. Vo hvezdárni si pozreli film s názvom Prázdniny vo vesmíre, príbeh o veľkej túžbe malého Miloša stať sa kozmonautom, ktorý sa spolu s kamarátom kozmonautom dostane do výcvikového strediska kozmonautov a prejde neľahkým výcvikom na pomyselnej rakete. V planetáriu ich čakal ďalší zaujímavý film Slnko a hodinár, ktorý ponúka prehľad hodín od gnómonu, hodín s plavákom, presýpacích hodín, kyvadlových hodín, až po moderné budíky. V závere sa deti formou riekaniek naučili určovať čas podľa ručičkových hodín. Z Planetária sa vybrali do centra mesta, kde si pozreli konkatedrálu sv. Mikuláša a mestský park. Posledné kroky ich priviedli do zábavného parku „Leopark“ a samozrejme nechýbala ani sladká dobrota, výborná zmrzlina. Cestou domov vlakom sa ozývali hlasy spokojných detí a rozhovory o zážitkoch prežitých počas dňa nemali konca-kraja.

 • T_1
 • T_10
 • T_11
 • T_12
 • T_13
 • T_14
 • T_15
 • T_16
 • T_17
 • T_18
 • T_19
 • T_2
 • T_20
 • T_21
 • T_22
 • T_3
 • T_4
 • T_5
 • T_6
 • T_7
 • T_8
 • T_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI