máj
01

Koncert Živá voda

voda miniDňa 25.4.2023 žiakom I. stupňa spestrili dopoludnie dvaja hudobníci z umeleckej agentúry AMOS, ktorí svojím environmentálnym hudobno-vzdelávacím programom ŽIVÁ VODA priblížili význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Vzdelávací program bol aktuálny výberom tém, ako je kolobeh vody v prírode, šetrenie vodou, znečisťovanie a ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia. Pomocou otázok a súťaží boli deti vťahované do deja a za správne odpovede aj odmeňované. Program bol obohatený pútavou videoprojekciou a popretkávaný piesňami, ktoré hudobníci spievali naživo. Deťom sa program páčil a svoje nadšenie a radosť prejavili intenzívnym potleskom.

  • koncert_1
  • koncert_10
  • koncert_2
  • koncert_3
  • koncert_4
  • koncert_5
  • koncert_6
  • koncert_7
  • koncert_8
  • koncert_9

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI