Výberové konanie

máj
16

Deň matiek

matkaMama je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézií, zhmotnené v umení. Mama – to je láska sama. Láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Deti z ŠKD si preto pozvali svoje mamičky, aby milým slovom, piesňou, spoločným prekonávaním športových aktivít i malým darčekom vyjadrili svojim mamkám vďaku a úctu.

 • DM
 • DM_0
 • DM_1.a_1
 • DM_1.a_2
 • DM_1.b_1
 • DM_1.b_2
 • DM_1.c_1
 • DM_1.c_2
 • DM_1.d_1
 • DM_1
 • DM_10
 • DM_11
 • DM_12
 • DM_13
 • DM_14
 • DM_15
 • DM_16
 • DM_17
 • DM_18
 • DM_19
 • DM_2.a_1
 • DM_2.b_1
 • DM_2.b_2
 • DM_2.c_1
 • DM_2.c_2
 • DM_2.d_2
 • DM_2.d_3
 • DM_2
 • DM_20
 • DM_21
 • DM_22
 • DM_23
 • DM_24
 • DM_25
 • DM_26
 • DM_3.a_1
 • DM_3.c_1
 • DM_3.d_1
 • DM_3
 • DM_4.a_1
 • DM_4.b_1
 • DM_4
 • DM_5
 • DM_6
 • DM_7
 • DM_8
 • DM_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI