máj
17

Výtvarné práce v celoslovenskom kole

bod mini(Biblia očami detí)
Každý rok sa naši žiaci zapájajú do výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Námet si vyberajú samy z vybraných kníh, ktoré sú určené pre Biblickú olympiádu.
V tomto roku sa v našej Košickej arcidiecéze zapojilo 174 žiakov ZŠ. Výtvarné práce z biblickej knihy Ester v podaní našich žiačok Niny Dudovej zo VI.C a Vandy Klimešovej z VIII.B sa umiestnili na veľmi peknom 3. mieste v IV. a v V. kategórii. Bolo to diecézne čiže krajské kolo. Práce postúpili aj na celoslovenské kolo. Blahoželáme a tešíme sa, že udalosti a postavy Biblie dokázali vyjadriť aj výtvarným stvárnením. Žiačky pripravovala p. uč. Mgr. Anna Mydlová. Aj touto formou sa snažíme vychovávať mladú generáciu nielen k estetike, ale aj k hodnotám a pozitívnym medziľudským vzťahom.

  • Biblia očami deti_0001
  • Biblia očami deti_0002

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI