máj
18

Čarovný štetec a zázračná farbička

cszf miniCentrum voľného času vo Vranove nad Topľou privítalo dňa 10. 5. 2023 nadaných umelcov škôl nášho mesta, aby svoj talent predviedli v súťaži detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec - zázračná farbička.
Téma 22. ročníka „Zelený svet, svet bez internetu“ inšpirovala k vytvoreniu originálnych diel prevažne s námetom prírody, z ktorých porota vybrala v 3. vekových kategóriách 3 najlepšie. Medzi úspešnými výtvarníkmi boli aj žiačky našej školy:
Sofia Mehajová (4. B) v I. kategórii (3.-4. ročník) získala 2. miesto, v II. kategórii (5.-6. ročník) bolo Zoji Zubkovej (5. C) udelené 2. miesto a na 3. mieste sa umiestnila Miroslava Petrová (6. A).
Porota ocenila tiež prácu Vandy Klimešovej (8. B), ktorá získala v III. kategórii (7.-8. ročník) diplom za výborné výtvarné prevedenie. Oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj šikovným žiačkam Larise Klimešovej (3. A) a Alžbete Ferčákovej (7. B)!

  • IMG_20230510_090517
  • IMG_20230510_101113
  • IMG_20230510_114551~2
  • IMG_20230510_114823~2
  • IMG_20230510_115750

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI